Főoldal » Hírek » Sikátorban rabolták ki ismerősüket - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik egy siká­tor­ban hátul­ról rátá­mad­tak haj­lék­ta­lan isme­rő­sük­re és miu­tán össze­rug­dos­ták, elvet­ték a hátizsákját.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­ak – az ügy vád­lott­jai – 2022. októ­ber 27-én dél­ben Kecs­ke­mé­ten, a távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­va­ron egy padon haj­lék­ta­lan isme­rő­sük­kel – az ügy sér­tett­jé­vel – beszél­get­tek és köz­ben ita­loz­tak. Ami­kor a sér­tett a szem­ben lévő épü­let­együt­tes közöt­ti siká­tor­hoz indult a három férfi utána eredt, hogy az érté­ke­it meg­sze­rez­ze. Egyi­kük hátul­ról ütést mért a sér­tett fejé­re, majd a két társa ököl­lel tovább ütle­gel­te a meg­tá­ma­dott fér­fit, aki emi­att a föld­re került. Ott vala­mennyi­en tovább bán­tal­maz­ták, fejbe rúg­ták és test­szer­te rug­dos­ták. Végül egyi­kük magá­hoz vette a föl­dön fekvő férfi hátán lévő háti­zsá­kot, ami­ben apró hasz­ná­la­ti tár­gyai, vala­mint sze­mé­lyes okmá­nyok­kal teli pénz­tár­ca volt.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók egy órán belül elfog­ták a rab­ló­ban­da mind­há­rom tag­ját, egyi­kük vál­lán a rabolt háti­zsá­kot is meg­ta­lál­ták. Kide­rült, hogy a sér­tett okmá­nya­i­tól idő­köz­ben megszabadultak.

Az elfo­gá­suk óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­a­kat az ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.