Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Sikeres fellebbezés a pécsi Szent István téri rablók ügyében – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi fel­leb­be­zés ered­mé­nye­ként a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a három fér­fi­nak a bün­te­té­sét, akik 2022 janu­ár­já­ban a pécsi bel­vá­ros­ban rabol­ták ki a sér­tet­tet.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta azt a három fia­tal fér­fit, akik 2022. janu­ár 1-jén Pécsett, a bel­vá­ros­ban kábí­tó­szert vásá­rol­tak a sér­tett fér­fi­tól. Mivel azt nem talál­ták meg­fe­le­lő minő­sé­gű­nek, elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik tőle a még nála levő kábí­tó­szert. Más­nap haj­nal­ban talál­koz­tak a sér­tet­tel, aki­vel beszél­get­tek, majd őt az egyik vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te és –miu­tán a bán­tal­ma­zás­ba a másik két fér­fit is bekap­cso­ló­dott - kivett a sér­tett zse­bé­ből egy tab­let­tá­kat tar­tal­ma­zó zacs­kót. A sér­tett zse­bé­ből kiesett koz­me­ti­kai ter­mé­ket is maguk­hoz vet­ték az elkö­ve­tők.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság az egyik vád­lott tekin­te­té­ben álla­pí­tot­ta meg, hogy dol­gok elvé­te­le érde­ké­ben bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, őt rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és 1 év 3 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A másik két vád­lott ese­té­ben a bíró­ság leszö­gez­te, hogy ők nem a kábí­tó­szer elvé­te­le érde­ké­ben bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, a bán­tal­ma­zást köve­tő­en azon­ban ők is részt vet­tek el a dol­gok elvé­te­lé­ben, mely cse­lek­mé­nyük­kel kifosz­tás bűn­tet­tét való­sí­tot­ták meg. Egyi­kük pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt állt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor, amit a bíró­ság meg­szün­te­tett és a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 10 hónap, a másik elkö­ve­tőt 7 hónap bör­tön­re ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát másfél-másfél évre fel­füg­gesz­tet­te.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zett az íté­let ellen azért, hogy a másod­fo­kú bíró­ság cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ja ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat és őket súlyo­sabb, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je.

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta az ügyé­szi fel­leb­be­zést, ami­nek ered­mé­nye­ként a Pécsi Tör­vény­szék meg­vál­toz­tat­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét, mind­há­rom vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben és őket egyen­ként 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.