Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a 9 éves kisfiút szexuálisan molesztáló férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Íté­lő­táb­la dön­té­se meg­egye­zett a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val, ami­kor az isme­rő­se fiát hóna­po­kon keresz­tül sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sét súlyosította.

A jog­erős íté­let sze­rint a férfi és a gyer­mek édes­any­ja bará­tok vol­tak. Az anya kéré­sé­re a férfi 2018 októ­be­ré­től 2019 már­ci­u­sá­ig több­ször vigyá­zott a kis­fi­ú­ra. A gyer­mek meg­ked­vel­te őt, mivel aján­dé­ko­kat vitt neki. A férfi azon­ban kihasz­nál­ta a fiú bizal­mát és az édes­anya távol­lé­tét, mert több alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­te­tett a gye­rek­kel. A férfi azzal fenye­get­te meg a kis­fi­út, ha nem tesz ele­get kéré­sé­nek, vagy elmond­ja vala­ki­nek a tör­tén­te­ket, meg­ete­ti a kutyá­já­val. A félős gye­rek ettől meg­ré­mült, meg szé­gyell­te is magát, ezért nem mert szól­ni sen­ki­nek. A gyer­mek végül 2020 júni­u­sá­ban édes­any­já­nak elmond­ta a vele tör­tén­te­ket, aki a Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon fel­je­len­tést tett. A férfi Tatá­ról elme­ne­kült, 2020 decem­be­ré­ben fog­ták el. 

A vád­lott maga­tar­tá­sa a kis­fiú tel­jes sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­ben súlyos elaka­dást oko­zott. A gye­rek 2021. janu­ár 18-tól neve­lő­szü­lők­nél él.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a férfi és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sá­ért és eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2022. novem­ber 10-én kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­val a fegy­ház­bün­te­tést 11 évre súlyo­sí­tot­ta. Egyet­ér­tett azzal, hogy a kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, egyre dur­vább az elkö­ve­té­si mód­juk, jelen ügy­ben a gyer­mek pszi­ché­sen mara­dan­dó­an sérült, ezért szi­go­rú bün­te­tés jár.