Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a beteg élettársát éveken keresztül bántalmazó férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la a fér­fit bűnös­nek tar­tot­ta, az egyik cse­lek­mé­nyé­nek a minő­sí­té­sét meg­vál­toz­tat­ta, a bün­te­té­sét nem enyhítette.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a nő élet­tár­sak vol­tak. A nő a bal olda­lá­ra béna volt, és szá­mos más egész­ség­ügyi prob­lé­má­val küz­dött. A férfi 2017 decem­be­re és 2020 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban, ott­ho­nuk­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta őt.

Az ittas férfi 2020. ápri­lis 26-án, szó­vál­tást köve­tő­en az élet­tár­sát az ágyra lökte, majd fejét és fel­ső­tes­tét ütle­gel­te, miköz­ben a nya­kát szo­rí­tot­ta. A nő az álla­po­ta miatt kor­lá­to­zot­tan volt képes a bán­tal­ma­zás ellen véde­kez­ni. Az arcát és a hom­lo­kát ért üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett négy hét gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szen­ve­dett el, és fenn­állt az élet­ve­szé­lyes álla­pot bekö­vet­ke­zé­sé­nek a reá­lis lehe­tő­sé­ge is.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2023. júni­us 22-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett. A férfi egyik cse­lek­mé­nyét súlyo­sab­ban, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sí­tet­te, a bün­te­té­sét helybenhagyta.