Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a kábítószerrel kereskedő férfiak ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a szerb fér­fi­ak büntetését.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a két férfi Szer­bi­á­ban élt. 2019 tava­szán az egyi­kük meg­ál­la­po­dott egy Magyar­or­szá­gon élő isme­rő­sé­vel, hogy Szer­bi­á­ból kábí­tó­szert szál­lít neki. Ezt köve­tő­en a két férfi 2019. augusz­tus 23-tól októ­ber 10-ig, öt alka­lom­mal hozott kábí­tó­szert Magyar­or­szág­ra. Külön­bö­ző hely­szí­ne­ken átad­ták azt tár­suk­nak, aki a dro­got érté­ke­sí­tet­te. 2019. októ­ber 15-én -  miköz­ben az újabb szál­lít­mány átadá­sa érde­ké­ben Sze­ge­den ismét talál­koz­tak - elfog­ták őket. A fér­fi­ak által átadott, illet­ve arra szánt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge két és fél­sze­re­sen meg­ha­lad­ja azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűncselekmény.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék mind­két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá 7 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Velük szem­ben fejen­ként 1.863.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A Győri Íté­lő­táb­la az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ér­tett. A fér­fi­ak nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel ország­ha­tá­ron átnyú­ló­an keres­ked­tek, köz­tu­do­má­sú, hogy a kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, komoly veszélyt jelen­te­nek a tár­sa­da­lom tag­ja­i­ra. Mind­két férfi bün­te­té­sét 9 évre súlyosította.