Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a kábítószerrel kereskedő pár ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság hely­ben­hagy­ta annak a nőnek és fér­fi­nak a bün­te­té­sét, akik Tata­bá­nyán kábí­tó­szert árul­tak.

A jog­erős íté­let sze­rint az élet­tár­sak alkal­mi mun­kát végez­tek, jöve­del­mü­ket kábítószer-kereskedelemmel egé­szí­tet­ték ki. Egyik vevő­jü­ket 2020. már­ci­us 19-én a rend­őrök ellen­őriz­ték, s meg­ta­lál­ták nála az élet­tár­sak­tól aznap vásá­rolt kábí­tó­szert. A nyo­mo­zó ható­ság az élet­tár­sak laká­sán és a férfi által bérelt rak­tár­ban 2020. júni­us 22-én külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket, fogyasz­tás­hoz és ter­jesz­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, több mint 6 mil­lió forint kész­pénzt fog­lalt le. A pár által érté­ke­sí­tett, illet­ve arra szánt kábí­tó­szer ható­anya­ga meg­ha­lad­ja azt a mennyi­sé­get, ami fölött már leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűn­cse­lek­mény.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt a fér­fit 6 év 2 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re, a nőt 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­lő­táb­la 2022. októ­ber 26-án kihir­de­tett hatá­ro­za­ta meg­egye­zett a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val. A kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, komoly veszélyt jelen­te­nek a tár­sa­da­lom tag­ja­i­ra, a bíró­ság ezért nem eny­hí­tet­te a bün­te­té­se­ket.