Főoldal » Hírek » Sikeres súlyosítási indítvány az éjszakai támadók ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta a fér­fi­ak bün­te­té­sét, akik kegyet­le­nül bán­tal­maz­ták ismerőseiket.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a 2 férfi elkö­ve­tő 2019. decem­ber 18-án a haj­na­li órák­ban ittas álla­pot­ban meg­je­lent egy isme­rős csa­lád duna­új­vá­ro­si laká­sá­nál. Been­ged­ték őket, azon­ban a beszél­ge­tés vitá­vá, majd lök­dö­ső­dés­sé fajult. A lakás­ból kitol­ták a fér­fi­a­kat, akik kije­len­tet­ték, hogy később fel­fegy­ver­kez­ve jön­nek vissza és meg­ölik az ott tar­tóz­ko­dó­kat. A lakók bezár­ták az ajtót és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A rend­őr­jár­őr a hely­szí­nen meg­je­lent, intéz­ke­dés azon­ban nem történt.

A táma­dók néhány óra múlva való­ban vissza­men­tek és kala­pá­csot, sod­ró­fát, vas­csö­vet vit­tek maguk­kal. Az ajtót berúg­ták, bemen­tek a lakás­ba, majd dula­kod­ni kezd­tek az ott tar­tóz­ko­dó 2 fér­fi­val. Ennek során az utcá­ra kerül­tek, ahol az üté­se­ik miatt föld­re került, maga­te­he­tet­len­né vált sér­tet­te­ket durva módon ütle­gel­ték a náluk lévő esz­kö­zök­kel. A bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy az egyik lakó szólt, hogy érte­sí­ti a rend­őrö­ket, ezért az elkö­ve­tők a hely­szín­ről elmenekültek.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két áldo­zat élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, egyi­kő­jük elvesz­tet­te egyik sze­mé­nek világát.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt az egyik fér­fit 13 év, a másik fér­fit 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, mind­ket­tő­jü­ket 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sa, míg a véde­lem elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san elté­rő minő­sí­té­sért, eny­hí­té­sért fellebbezett.

A másod­fo­kú bíró­ság a 2023. ápri­lis 26-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val értett egyet és a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­ak bün­te­té­sé­nek tar­ta­mát 16 évre, illet­ve 14 évre felemelte.