Főoldal » Hírek » Sikeres üzletembernek adta ki magát a nőket megkárosító csaló – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy fér­fi­val szem­ben, aki magát sike­res üzlet­em­ber­nek hazud­va pár­hu­za­mo­san foly­ta­tott viszonyt két nővel is, és csalt ki tőlük milliókat.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 48 éves férfi 2019 augusz­tu­sá­ban társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg egy nővel, aki­nek német veze­ték­név­vel, álné­ven mutat­ko­zott be. A férfi magát sike­res üzlet­em­ber­nek kiad­va, valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy média-, reklám- és ren­dez­vény­szer­ve­ző cége van, továb­bá a csa­lád­ja tulaj­do­ná­ban van több ezer hek­tár szőlő, vala­mint egy neves pin­cé­szet.  A férfi a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, akit az érzel­me­it kihasz­nál­va mani­pu­la­tív módon irányított.

Pár hónap­pal később a vád­lott azt hazud­ta, hogy az édes­ap­ját vál­sá­gos álla­pot­ban szál­lí­tot­ták a bécsi kór­ház­ba. A férfi később azt mond­ta, hogy az apja meg­halt, ezért az édes­any­ja ideg­össze­om­lást kapott. A férfi a nő érzel­mi érin­tett­sé­gét kihasz­nál­va több mint 7 mil­lió forin­tot kért köl­csön. Az elkö­ve­tő azt hazud­ta, hogy  hatal­mas vagyont örö­költ, de a száz­mil­lió forin­tos örök­lé­si ille­té­két nem tudja kifi­zet­ni, illet­ve a test­vé­re kétes üzle­ti ügyei miatt az adó­ha­tó­ság zárol­ta a csa­lá­di vagyont.

A férfi a sér­tet­tel fenn­ál­ló viszo­nya alatt egy másik nővel is meg­is­mer­ke­dett. A vád­lott megint sike­res üzlet­em­ber­nek adta ki magát, töb­bek közt azt állít­va, hogy egy keres­ke­del­mi tele­ví­zió pénz­ügyi igaz­ga­tó­ja­ként dol­go­zott. Ezután ismét valót­lan csa­lá­di tör­té­ne­te­ket és szü­lői tra­gé­di­á­kat kita­lál­va elér­te, hogy a sér­tett együtt érez­zen vele. Mind­eze­ket köve­tő­en a jelen­tős örök­lé­si ille­ték­te­her­re hivat­koz­va 5,5 mil­lió forin­tot kért kölcsön.

A vád­lott­nak egyik eset­ben sem állt szán­dé­ká­ban a köl­csön visszafizetése.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett jelen­tős és nagyobb kárt okozó csa­lá­sok­kal vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség vele szem­ben börtön- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény egy­től hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.