Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Siketnéma nőt támadott meg az erőszaktevő – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves férfi ellen, aki egy busz­pá­lya­ud­var mel­lett erő­sza­kol­ta meg siket­né­ma áldozatát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. decem­ber 16-án, dél­után, a rét­sá­gi autó­busz­pá­lya­ud­va­ron ész­re­vett egy siket­né­ma és értel­mi sérült nőt, aki a váró­te­rem mel­lett a föl­dön feküdt. A férfi mögé lépett, a hóna alá nyúl­va fel­emel­te, az épü­let mögé von­szol­ta a köz­vi­lá­gí­tás nél­kü­li terü­let­re, majd megerőszakolta.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­nek a busz­pá­lya­ud­vart éppen akkor ellen­őr­ző és az erő­szak­te­vést ész­le­lő rend­őr­jár­őr vetett véget.

Mivel a vád­lott tisz­tá­ban volt azzal, hogy a nő sem kia­bál­ni, sem segít­sé­get hívni, sem ellen­ál­lást kifej­te­ni nem tud, ezért a járá­si ügyész­ség más véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

Amennyi­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén az elkö­ve­tő a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, 8 év fegy­ház­bün­te­tés és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás a mér­té­kes indít­vány, vala­mint a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből is kizár­ják. Bűnös­sé­ge meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén visel­nie kell a több mint 700.000 forin­tos bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.