Főoldal » Archív » Sikkasztás a vád egy debreceni cég ügyvezetője ellen

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki egy álta­la veze­tett kft. vagyo­ná­ból több mint 710 mil­lió forin­tot eltulajdonított.

A vád­lott 2002 júli­u­sa óta volt ügy­ve­ze­tő­je egy deb­re­ce­ni gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. A férfi mint magán­sze­mély 2010. évben devi­za­ke­res­ke­del­mi ügy­le­te­ket foly­ta­tott egy bank­kal, ame­lyek­hez óva­dék­ként az álta­la veze­tett kft. pénz­esz­kö­ze­it kötöt­te le.

A vád­lott idő­köz­ben a magán­sze­mély­ként bonyo­lí­tott devi­za­ügy­le­tek kap­csán jelen­tős vesz­te­sé­ge­ket szen­ve­dett. Mivel a férfi nem ren­del­ke­zett ele­gen­dő fede­zet­tel a tar­to­zá­sá­nak kiegyen­lí­té­sé­re, ezért 2010 szep­tem­be­re és 2012 decem­be­re között össze­sen hét alka­lom­mal kötött köl­csön­szer­ző­dést az álta­la kép­vi­selt kft. és saját maga mint magán­sze­mély között. A folyó­sí­tott köl­csön­össze­gek együt­tes érté­ke több mint 517 mil­lió forint volt, ebből a vád­lott 2010 novem­be­ré­ben és 2011 már­ci­u­sá­ban össze­sen közel 189 mil­lió forin­tot visszafizetett.

A nagy össze­gű köl­csö­nök 2013 júli­u­sá­ban a cég­nél fize­tés­kép­te­len­ség­gel fenye­ge­tő hely­ze­tet ered­mé­nyez­tek, amely­nek oka az volt, hogy addig­ra a tár­sa­ság már nem ren­del­ke­zett olyan nagy­ság­ren­dű pénz­esz­kö­zök­kel, ami a műkö­dé­si kiadá­so­kon túl az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség­re is elég lett volna.

A cég idő­köz­ben fel­szá­mo­lás alá került, a kije­lölt fel­szá­mo­ló­biz­tos fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat a saját meg­él­he­té­sé­re fel­hasz­nált közel négy­mil­lió forint vissza­fi­ze­té­sé­re. A férfi ennek nem tett ele­get, a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen több mint 710 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a kft. vagyonából.

A férfi ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.