Főoldal » Archív » Sikkasztó békéscsabai postás ellen emelt vádat az ügyészség

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 4 rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 27 éves pos­tás­nő­vel szem­ben, aki az egyik békés­csa­bai pos­tán az ügy­fe­lek élet­biz­to­sí­tá­sai után pénzt vett fel a nevük­ben kiál­lí­tott hamis papírokkal. 

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2010 óta ügy­fél­szol­gá­la­ti ügy­in­té­ző­ként dol­go­zott a pos­tán, ahol mun­ka­kö­re sze­rint biz­to­sí­tá­so­kat is érté­ke­sí­tett, mely­nek kere­té­ben betét- és pénz­ke­ze­lést is végzett.

A vád­lott 2013. május 24. nap­ját meg­elő­ző­en elha­tá­roz­ta, hogy rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve az élet­biz­to­sí­tá­si köt­vénnyel ren­del­ke­ző ügy­fe­lek biz­to­sí­tá­sa­i­nak ter­hé­re, valót­lan tar­tal­mú rész-visszavásárlási nyom­tat­vá­nyok és kiadá­si pénz­tár­bi­zony­la­tok kiál­lí­tá­sá­val és fel­hasz­ná­lá­sá­val a mun­kál­ta­tó által rábí­zott, de a sér­tet­tek tulaj­do­nát képe­ző kész­pén­ze­ket a sér­tet­tek tudta és bele­egye­zé­se nél­kül saját részé­re a pénz­tár­ból fel­ve­szi és azo­kat jog­ta­la­nul eltu­laj­do­nít­ja. A vád­lott 2013. máju­sa és 2014. augusz­tu­sa között négy sér­tet­tet káro­sí­tott meg, ily módon mind­össze­sen 12.690.000.-Ft kárt okoz­va a részük­re. Volt olyan sér­tett, aki­nek öt élet­biz­to­sí­tá­si köt­vé­nye ter­hé­re a vád­lott 28 alka­lom­mal össze­sen 5.930.000.-Ft-ot vett fel.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a nőt  több­rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint több­rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, a tör­vény sze­rint tet­té­ért  akár 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő. Az ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ille­tő­leg a vád­lott vagyo­ná­nak ter­hé­re 11.730.000.-Ft ere­jé­ig ren­del­jen el vagyonelkobzást.

Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.