Főoldal » Hírek » Sikkasztott az áruszállító – tevékeny megbánás miatt megszüntetés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban a kár meg­té­rí­té­sé­vel tette jóvá a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérelmet. 

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő esz­ter­go­mi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság áru­szál­lí­tó­ja­ként dol­go­zott. A férfi 2019. augusz­tus 23-29. között a meg­ren­de­lők­től átvett össze­sen 1.930.659 forint­ból 910.000 forin­tot tulaj­do­ní­tott el, majd 2019. augusz­tus 30-án újabb fuvar ellen­ér­té­két, azaz 326.436 forin­tot sikkasztott. 

A sik­kasz­tás­sal oko­zott kár rész­ben az elma­radt mun­ka­bér tar­to­zás­ba tör­té­nő beszá­mí­tá­sá­val, rész­ben úgy térült meg, hogy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban kötött meg­ál­la­po­dás alap­ján az elkö­ve­tő a sér­tett­nek két rész­let­ben 900.000 forin­tot fize­tett, ezzel a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.