Főoldal » Archív » Sikkasztott egy áruházlánc vevőszolgálati alkalmazottja

 

Vevő­szol­gá­la­ti osz­tály­ve­ze­tő­ként dol­go­zott az egyik áru­ház­lánc haj­dú­szo­bosz­lói üzle­té­ben egy deb­re­ce­ni nő, aki anya­gi gond­ja­i­nak meg­ol­dá­sá­ra 2015. május 1-je és júni­us 29-e közöt­ti idő­szak­ban több alka­lom­mal gön­gyö­leg és ruhá­za­ti ter­mék fik­tív vissza­vé­te­le­zé­sét rög­zí­tet­te a rábí­zott és álta­la rend­sze­re­sen hasz­nált pénz­tár­gép­ben, majd az ellen­ér­té­ket a kasszá­ból kivet­te. Ily módon a sér­tett­nek össze­sen 107.220,- forint kárt okozott.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye