Főoldal » Archív » Sikkasztott, majd ismerősével együtt pénz nélkül kötött fogadásokat egy lottózó alkalmazottja

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A vád­lott eladó­ként dol­go­zott egy deb­re­ce­ni hír­lap­áru­sí­tó üzlet­ben, ahon­nan 2015 ápri­li­sá­ban a kasszá­ból kész­pénzt, sors­je­gye­ket és busz­je­gye­ket tulaj­do­ní­tott el. Elő­for­dult az is, hogy úgy adott el újsá­got, hogy a vétel­árat nem ütöt­te be a pénz­tár­gép­be, hanem magá­nak eltet­te.

Az eladó az üzlet­nek több, mint 500.000,- forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A vád­lott ezt köve­tő­en, 2015 szep­tem­be­ré­től mun­ka­he­lyet vál­toz­ta­tott, egy deb­re­ce­ni fény­má­so­ló és lot­tó­zó üzlet­ben dol­go­zott, ahol sport­fo­ga­dás is köt­he­tő.

2016 ápri­li­sá­ban az egyik rend­sze­res vásár­ló­val együtt úgy kötött sport­fo­ga­dá­so­kat, hogy azo­kért nem fizet­tek, a nye­re­mény­ből akar­ták a pénz­tár­ba vissza­ten­ni a pénzt. Erre azon­ban nem került sor, a nő és társa 860.000,- forint kárt oko­zott a lot­tó­zót üze­mel­te­tő sér­tett­nek.

Mind­ez­zel nem elé­ge­dett meg. 2016. ápri­lis 24-én a kasszá­ban lévő 650.000,- forint kész­pénzt is magá­hoz vette és haza­vit­te, majd a társa a laká­sán elrej­tet­te.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek több mint más­fél mil­lió forint kárt okoz­tak, mely lefog­la­lás és az egyik vád­lott által tör­tént vissza­fi­ze­tés útján tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a nővel és a tár­sá­val szem­ben infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az alkal­ma­zot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, társa vonat­ko­zá­sá­ban pedig bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, továb­bá a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény érde­mi elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta.