Főoldal » Hírek » Silány hamisítványokkal kereskedett - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség emelt vádat ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt azzal a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú 51 éves fér­fi­val szem­ben, aki közel 1 mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott cége által üzem­el­tett sió­fo­ki ruhá­za­ti bolt­ban a pénz­ügy­őrök 2017 ápri­li­sá­ban tar­tot­tak ellen­őr­zést, ami­kor 46 pár ismert véd­jeggyel ellá­tott sport­ci­pőt fog­lal­tak le.

A férfi Buda­pes­ten vásá­rol­ta olcsón a cipő­ket, amik meg­té­vesz­tő­en hason­lí­tot­tak az ere­de­ti ter­mék­re, azon­ban kivi­te­le­zé­sük­ben és a fel­hasz­nált anya­gok­ban gyen­ge volt a minő­sé­gük, ezál­tal a vád­lott szá­má­ra is nyil­ván­va­ló volt, hogy a láb­be­lik hamisítványok.

A ter­helt az után­za­tok áru­sí­tá­sá­val meg­sér­tet­te a jogo­sult ipar­jog­vé­del­mi olta­lom­ból eredő jogát és majd­nem 1 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló – vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.

A hami­sí­tott cipők­ről a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a képeket.