Főoldal » Hírek » Símaszkkal álcázták magukat a tolvajok - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség négy fér­fi­val szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, közü­lük ket­ten símaszk­ban loptak. 

A vád­irat sze­rint három férfi egy esz­ter­go­mi üzem­ből autó­gyár­tás­hoz hasz­nált sze­le­pe­ket lopott 2019. novem­ber 02-án az esti órák­ban. Mind­annyi­an sötét ruhá­za­tot, símasz­kot, vala­mint kapuc­nit visel­tek. A gyá­rat körül­ve­vő kerí­tést két elkö­ve­tő csí­pő­fo­gó­val átvág­ta. A fér­fi­ak a kerí­té­sen résen keresz­tül beju­tot­tak a telep­hely­re, majd a kerék­sze­re­lő üzem étke­ző­jé­nek abla­kát egyi­kük egy kővel betör­te. Az épü­let­be két férfi mászott be, utób­bi úgy, hogy az első­nek beju­tó az abla­kon kiadott egy szé­ket, ame­lyet az ablak alá állí­tot­tak.  Egy férfi az épü­le­ten kívül figyelt.

Az épü­le­ten belül az egyik férfi a polc­rend­szer felső részén talál­ha­tó dobo­zok közül töb­bet leadott a tár­sá­nak,  egy-egy doboz sze­le­pet pedig magá­hoz vett. Az elkö­ve­tők a dobo­zo­kat elrej­tet­ték a kerí­tés mel­let­ti bok­rok közé, ahon­nan gép­ko­csi­val vit­ték el az össze­sen 2.825.503 forint érté­kű sze­le­pe­ket. A kár az eljá­rás során megtérült.

A lopott sze­le­pek egy részét a tol­va­jok egy negye­dik - pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolt - fér­fi­nak értékesítették. 

A lopást meg­elő­ző­en az egyik férfi - aki a sér­tett cég mun­ka­vál­la­ló­ja volt - isme­ret­len elkö­ve­tő által ello­pott 600 darab, össze­sen 1.053.600 forint érté­kű sze­le­pe­ket meg­sze­rez­te, és tizen­öt alka­lom­mal, össze­sen 900.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­te annak a fér­fi­nak, aki a betö­rés­ből szár­ma­zó sze­le­pek egy részét is megvette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el mind a négy férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, és őket vagyon­el­kob­zás­sal sújtsa.