Főoldal » Hírek » Síremlékre szánt pénzt sikkasztott - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a Somogy megyei fér­fi­val szem­ben, aki az esz­ter­go­mi sér­tett sír­em­lék­re szánt pén­zét sik­kasz­tot­ta el. 

A vád­irat sze­rint az esz­ter­go­mi sér­tett sír­em­lé­ket sze­re­tett volna készít­tet­ni a néhai fele­sé­ge részé­re, ezért 2020 júli­u­sá­ban fel­vet­te a kap­cso­la­tot az elkö­ve­tő­vel. A férfi és a sér­tett e-mailben, illet­ve tele­fo­non egyez­te­tett a sír­em­lék­ről, ennek során a férfi váz­la­to­kat, ter­ve­ket kül­dött a sér­tett­nek. Az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 11-én a munka elkez­dé­sé­hez, az ahhoz szük­sé­ges kő meg­vá­sár­lá­sá­hoz, kis­plasz­ti­ka elké­szí­té­sé­hez 250.000 forin­tot kért a sér­tet­től, aki a pénzt 2020. augusz­tus 12-én átutalta.

A sír­em­lék elké­szí­té­sé­hez szük­sé­ges már­vány darab 150.000 forint­ba került volna, azon­ban a férfi a követ nem vette meg, ezt a pénzt elsik­kasz­tot­tam, a meg­él­he­té­sé­re fordította.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a sik­kasz­tó fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint fizes­se meg a sér­tett kárát.