Főoldal » Archív » Sírt a gyerek, ezért hozzávágta a tv távirányítóját

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott, élet­tár­sa és 9 hóna­pos közös gyer­me­kük együtt éltek Deb­re­cen­ben. A ház egyik szo­bá­já­ban külön ágyon aludt a vád­lott és egy másik ágyon az élet­tár­sa a néhány hóna­pos gyermekkel.

2017. feb­ru­ár 26-án reg­gel 6 óra­kor a gyer­mek fel­ri­adt és sírni kez­dett. A sírás hang­já­ra fel­éb­redt a vád­lott, aki dühös lett, fel­kap­ta az ágya mel­lett lévő tele­ví­zió táv­irá­nyí­tót és azt a gyer­mek felé dobta. A sér­tet­tet a bal arcán, a szeme mel­lett talál­ta el.

A gyer­mek 8 napon belül gyó­gyu­ló bevér­zé­ses könnyű sérü­lést szenvedett.

A sér­tett élet­ko­rá­ból adódó fizi­kai, szel­le­mi álla­po­ta miatt a hatá­lyos jog­sza­bály alap­ján véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.