Főoldal » Archív » Sniccerrel hasították fel a ponyvákat, mialatt a sofőrök békésen aludtak a kamionban

A tava­lyi év első felé­ben egy jól szer­ve­zett bűn­ban­da járta az orszá­got, mely­nek tag­jai éjje­len­te külön­bö­ző kamion-parkolókban az ott leál­lí­tott pót­ko­csis jár­mű­sze­rel­vé­nye­ket fosz­to­gat­ták, ellop­va a rak­tér­ből min­dent, amit elad­ha­tó­nak vél­tek. A rend­őr­ség által elfo­gott négy fér­fi­val szem­ben a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás-sorozat miatt.

A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett 47 éves I. rendű vád­lott, leg­utób­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va, 2016 tava­szán egye­zett meg a szin­tén bün­te­tett 24 esz­ten­dős fiá­val - a II. rendű vád­lot­tal - abban, hogy meg­él­he­té­sü­ket tovább­ra is bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se révén fog­ják biz­to­sí­ta­ni, még­pe­dig úgy, hogy éjsza­kán­ként par­ko­ló kami­o­no­kat fosz­ta­nak ki az autó­pá­lyák men­tén. Mivel ők maguk jogo­sít­vánnyal nem ren­del­kez­tek, a lopott áru elszál­lí­tá­sá­hoz továb­bi két sze­mélyt szer­vez­tek be, akik a saját nevük­re kis­te­her­au­tó­kat bérel­tek, majd azo­kat rend­sze­rint az egyes hely­szí­nek­re vezet­ték. A dol­gok konk­rét elvé­te­lé­ben egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt továb­bi tár­suk is a segít­sé­gük­re volt, aki min­den eset­ben egy „sniccer”-nek neve­zett esz­köz­zel, egy-egy nagy­ívű vágás­sal hasí­tot­ta fel a főként kül­föl­di teher­au­tók és pót­ko­csik pony­vá­ját azért, hogy meg­tud­ják, mi van a rak­tér­ben. Amennyi­ben elad­ha­tó dol­gok­ra akad­tak, közö­sen fel­nyi­tot­ták a kami­ont - mely­nek utas­fül­ké­jé­ben benn aludt a jár­mű­ve­ze­tő - és abból a bérelt autók­ba pakol­ták át a rako­mányt. Az eltu­laj­do­ní­tott árut ezt köve­tő­en jel­lem­ző­en buda­pes­ti pia­co­kon, nagy tétel­ben, feke­tén érté­ke­sí­tet­ték, majd a kapott kész­pénzt egyen­lő arány­ban elosz­tot­ták egy­más között.

A bűn­ban­dá­nak volt ugyan néhány ered­mény­te­len kísér­le­te, de sok­szor siker­rel jár­tak, mely alkal­mak­kal nem csak gumi­ab­ron­cso­kat, vasa­ló­kat, kávé­fő­ző gépe­ket, klí­ma­be­ren­de­zé­se­ket és hason­ló műsza­ki cik­ke­ket, hanem pél­dá­ul több ezer fla­kon moso­ga­tó­szert, 420 kar­ton ener­gia­italt, továb­bá 138 kar­ton intim­be­té­tet, 12 rak­lap­nyi pelen­kát, sőt még 10.500 doboz női szőr­te­le­ní­tőt is eltulajdonítottak.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az I. rendű vád­lot­tal szem­ben fegyház-, vádlott-társaival szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a négy elkö­ve­tőt 1.150.306 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, és összes­sé­gé­ben húsz­mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó­an ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást velük szemben.