Főoldal » Archív » Só, ásványvíz, tisztítószer a neten rendelt mobilok, laptopok és tévék helyett

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val és két nővel szem­ben, akik inter­ne­tes hir­de­té­sek útján 202 embert csap­tak be és káro­sí­tot­tak meg.

A bűn­ügy egyik vád­lott­ja, egy pis­kói férfi 2013 augusz­tu­sa és 2015 már­ci­u­sa között külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­té­si por­tá­lo­kon mobil­te­le­font, lap­to­pot, tévé­ké­szü­lé­ket kínált eladás­ra. A fér­fi­nak sem­mi­lyen for­rá­sa, lehe­tő­sé­ge nem volt arra, hogy a meg­hir­de­tett ter­mé­ke­ket besze­rez­ze, már a hir­de­té­sek fel­adá­sa­kor is az volt a terve, hogy a vevő­ket becsap­ja és így sze­rez pénzt.

A hir­de­té­sek­re az ország külön­bö­ző pont­ja­i­ról 202 vevő jelent­ke­zett. A vád­lott azt kérte tőlük, hogy a ter­mék árát a saját vagy isme­rő­sei bank­szám­lá­já­ra előre utal­ják át. A férfi isme­rő­sei, a bűn­ügy továb­bi vád­lott­jai, juta­lé­kot kap­tak a bank­szám­lá­juk­ra utalt pénz után.

A vevők 15.000-től 200.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben fizet­tek előre a ter­mé­ke­kért.

A vevők a meg­ren­delt por­té­ká­kat több eset­ben hiába vár­ták, sem­mi­lyen kül­de­ményt nem kap­tak. Akik­hez cso­mag érke­zett, abban sót, ásvány­vi­zet, tisz­tí­tó­szert, silány álla­gú köny­ve­ket talál­tak. Hiába akar­tak rek­la­mál­ni, a vád­lot­tak az átuta­lá­so­kat köve­tő­en a sér­tet­tek szá­má­ra elér­he­tet­len­né vál­tak.

A csa­lá­sok útján a vád­lot­tak 15 mil­lió forin­tot zse­bel­tek be.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja a vád­lot­ta­kat, akik­nek a bank­szám­lá­it zár alá vet­ték. A járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt.