Főoldal » Hírek » Sodrófával, vascsővel bántalmaztak két férfit - rendőrségi fotóval - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2019. decem­ber 17-én, éjsza­ka két duna­új­vá­ro­si fér­fit laká­suk­ban sod­ró­fá­val és vas­cső­vel bán­tal­maz­tak, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­tek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A vád­irat sze­rint a két ter­helt a sér­tet­tek­kel közös isme­rő­sü­ket keres­ték a duna­új­vá­ro­si lakás­ban, ahol össze­szó­lal­koz­tak egy­más­sal. A ter­hel­tek azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy egy későb­bi idő­pont­ban fel­fegy­ver­kez­ve vissza­tér­nek, és meg­ölik a sér­tet­te­ket. A ter­hel­tek később vissza­tér­tek a lakás­hoz, az ajtót berúg­ták, a két fér­fit meg­ölé­sük­kel fenye­get­ték, őket sod­ró­fá­val, vas­cső­vel, bán­tal­maz­ták. A cse­lek­mé­nyü­ket akkor hagy­ták abba, ami­kor a tár­sas­ház egyik lakó­ja figyel­mez­tet­te őket, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get. Ezt köve­tő­en a ter­hel­tek elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tet­tek nyolc napon túl gyó­gyu­ló, töb­bek között borda-, koponya-, áll- és járom­csont­tö­rés­sel, szem­go­lyó­ká­ro­so­dás­sal, kemény­bu­rok alat­ti és felet­ti vér­zés­sel járó élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sát, vala­mint a letar­tóz­ta­tá­suk fenn­tar­tá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-emberen-elkovetett-emberoles-kiserlete