Főoldal » Hírek » Sógorára támadt az ittas férfi- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki több­ször fél­test­vé­re ott­ho­ná­nál han­gos­ko­dott, majd végül a kis­ka­put berúg­va dula­kod­ni kez­dett húga fér­jé­vel.

A vád sze­rint a rend­sze­re­sen ita­lo­zó vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben meg­je­lent hoz­zá­tar­to­zó­ja házá­nál, ahol az utcá­ról beki­a­bál­va han­go­san szi­dal­maz­ta fél­test­vé­rét, aki rend­őri intéz­ke­dést kért a kitar­tó­an üvöl­tö­ző fér­fi­val szem­ben.

A beje­len­tés alap­ján intéz­ke­dő tabi rend­őrök sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést tet­tek és haza küld­ték az ittas vád­lot­tat, de a férfi még több sze­szes ital elfo­gyasz­tá­sát köve­tő­en más­fél óra múlva ismét roko­nai ott­ho­ná­hoz ment.

Az agresszív vád­lott a ház­nál tovább foly­tat­ta a szi­dal­ma­zást, akit az idő­köz­ben haza­ér­ke­zett sógo­ra sem tudott elkül­de­ni, mivel a kerí­tés­ka­pu előtt álló férfi nem tágí­tott, hanem hir­te­len berúg­ta a kaput, ami a sér­tett­nek csa­pó­dott.

A sér­tett az ütő­dés­től hát­rál­ni kez­dett, miköz­ben meg­bot­lott és a köze­li sző­lő­lu­gas­ba esett. A vád­lott ezt kihasz­nál­va enge­dély nél­kül az udvar­ba lépett és a sér­tett­re támadt, aki­nek rövid ideig tartó dula­ko­dás után sike­rült a föld­re nyom­nia és ott tar­ta­nia az indu­la­tos táma­dót.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pek a sió­fo­ki rend­őrök szem­lé­je során készül­tek.