Főoldal » Hírek » Sógorok csempészték a 32 szír állampolgárt - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat két kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik bérelt fur­gon­nal szál­lí­tot­tak Auszt­ria felé több, jog­el­le­ne­sen az ország­ban tar­tóz­ko­dó személyt.

A vád sze­rint az egy­más­sal rokon­ság­ban álló fér­fi­ak 2021 októ­be­ré­ben isme­ret­len kilé­tű sze­méllyel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pén­zért mig­rán­so­kat fog­nak Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba jut­tat­ni. A vád­lot­tak Svájc­ban fur­gont bérel­tek, majd azzal a kapott koor­di­ná­ták alap­ján a szerb-magyar határ köze­lé­ben lévő, erdős-bokros terü­let­hez haj­tot­tak. A szer­ve­zett együtt­mű­kö­dés eddig ered­mé­nyes volt, mivel a fér­fi­ak 32 rájuk szír állam­pol­gárt zsú­fol­tak be a jármű üres rak­te­ré­be, és Auszt­ria felé indultak.

A ter­hel­tek a vál­lalt meg­bí­zást azon­ban nem tud­ták vég­re­haj­ta­ni, mert hiába szó­lí­tot­ták fel kiszál­lás­ra a Szek­szárd köze­lé­ben léte­sí­tett ellen­őr­ző pon­tot ész­lel­ve a mig­ráns sze­mé­lye­ket, az ellen­őr­zés során a rend­őrök fel­de­rí­tet­ték a jog­el­le­nes cselekményt.

Az ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indítványozott.

A kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­je során készült a fur­gon rakteréről.