Főoldal » Hírek » Sok volt már a rovásán - fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te mel­lett továb­bi nyolc bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki soro­za­to­san követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a Balaton-parton.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó férfi 2022 októ­be­ré­ben mari­hu­á­nát fogyasz­tott, míg mások­nak – köz­tük tizen­nyolc év alat­ti­ak­nak – új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó tab­let­tá­kat kínált eladás­ra Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban. A vád­lott­nak ezen túl­me­nő­en több­rend­be­li jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt is felel­nie kell, mivel az egyik éjsza­ka – a jár­mű­vek­ben össze­sen 115.000 forint kárt okoz­va – két autót is fel­tört abból a cél­ból, hogy azok­kal köz­le­ked­jen. Bár az autó­kat, és az ezután kisze­melt elekt­ro­mos kerék­párt sem sike­rült bein­dí­ta­nia, a vád­lott az egyik gép­jár­mű for­gal­mi enge­dé­lyét magá­val vitte, ezért a köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt szin­tén vádat emel­tek ellene.

A vád­lott mind­eze­ken kívül hóna­po­kon keresz­tül fosz­to­gat­ta az egyik helyi áru­há­zat, onnan öt alka­lom­mal össze­sen 97.650,- Ft érték­ben lopott élel­mi­sze­re­ket és vegyi áru­kat. A leg­utol­só, 2023 janu­ár­já­ban tör­tént lopást köve­tő­en azon­ban a sió­fo­ki nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fok Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te az egyik autó­ról, amit a vád­lott feltört.

Az egyik, fehér színű autó, amit a vádlott feltört.