Főoldal » Hírek » Sokba került az ingyen tűzifa – videóval – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­fü­re­di Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a három kun­ma­da­ra­si fér­fit, akik a helyi erdé­sze­ti tár­sa­ság által kivá­gott tűzi­fát ellop­va készül­tek a hide­gebb napokra.

A vád sze­rint a három férfi elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott abban, hogy a lakó­he­lyük köze­lé­ben lévő kül­te­rü­le­ti, fás terü­le­tek­ről tűzi­fát fog­nak lopni, amely­nek érde­ké­ben – meg­té­vesz­tés cél­já­ból – a helyi erdé­sze­ti tár­sa­ság fel­ira­tá­val ellá­tott kabá­to­kat is beszereztek.

A fér­fi­ak 2023 októ­be­re és 2023 novem­be­re között négy­szer meg­je­len­tek a kisze­melt erdő­rész­let­nél, ahon­nan – az erdé­sze­ti tár­sa­ság által már kivá­gott és össze­ké­szí­tett – tölgy tűzi­fát, vala­mint juhar- és akác­fa tűzi­fát lop­tak el össze­sen mint­egy 561 ezer forint értékben.

A tűzi­fa egy része a fér­fi­ak­nál még fel­lel­he­tő volt, így az oko­zott kár lefog­la­lás­sal rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a bün­tet­len, cse­lek­mé­nyü­ket meg­bá­nó fér­fi­ak­kal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

A bíró­ság a fér­fi­a­kat 1 év 10 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá vagyon­el­kob­zást ren­delt el velük szem­ben az ello­pott tűzi­fa össze­gé­nek erejéig.

A vide­ót egy biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te cselekményről.