Főoldal » Hírek » Sokkolóval és bicskával kényszerítette fizetésre kiskorú áldozatait - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás, aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő János­hal­mán kis­ko­rú vevő­i­nek „kris­tály” néven isme­ret­len össze­té­te­lű, kábí­tó hatá­sú anya­got árult, majd a vétel­ár hát­ra­lé­kot sok­ko­ló­val és bics­ká­val kény­sze­rí­tet­te ki adósaitól.

A vád­irat sze­rint a jános­hal­mai férfi 2021-ben „kris­tály” néven isme­ret­len ere­de­tű és össze­té­te­lű kábí­tó hatá­sú anya­got árult kis­ko­rú isme­rő­sei részé­re a laká­sán, vala­mint város­szer­te par­kok­ban és busz­meg­ál­lók­ban. Ennek során gyak­ran elő­for­dult, hogy vevői adó­sok marad­tak a vétel­ár­ral. Ilyen­kor a vád­lott erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel kény­sze­rí­tet­te ki a mielőb­bi fize­tést a gyer­mek­ko­rú sér­tet­tek­től, aki­ket a férfi folya­ma­to­san féle­lem­ben tartott.

Egyik kis­ko­rú vevő­jét 2021 nya­rán egy köze­li erdő­be hívta el, ahol pénzt vagy műsza­ki cik­ket köve­tel­ve egy sok­ko­lót sze­ge­zett a nya­ká­hoz. A meg­fé­lem­lí­tett kis­ko­rú a tar­to­zá­sa fejé­ben előbb egy házi­mo­zi rend­szert hozott el ott­hon­ról, néhány nap múlva azon­ban továb­bi érté­ke­ket köve­telt tőle a férfi. Nyo­ma­té­kul egy bics­ká­val ijesz­tett a sér­tett­re, majd ismét elő­vett egy sok­ko­lót, amit be is kap­csolt, mond­ván ha kibír­ja a sok­ko­lást, elszá­molt­nak tekin­ti a tar­to­zást. Ebből nem­hogy nem lett semmi, de néhány hét múlva a vád­lott sok­ko­ló­val egy 25 ezer forint érté­kű drón átadá­sá­ra is kény­sze­rí­tet­te kis­ko­rú áldozatát.

Másik vevő­jé­től a vas­út­ál­lo­más mos­dó­já­ban bics­ká­val aka­rat behaj­ta­ni a tar­to­zá­sát, majd ököl­lel arcon ütöt­te. Har­ma­dik kis­ko­rú áldo­za­tát dühé­ben a bor­dá­ján, has­fa­lán és bal comb­ján bán­tal­maz­ta a sok­ko­ló­val ami­att, mert egy koráb­bi vásár­lás­ból eredő tar­to­zás fejé­ben nem neki, hanem más­nak adta a mobil­te­le­fon­ját. A férfi attól sem riadt vissza, hogy egy való­já­ban nem léte­ző tar­to­zás meg­adá­sát bics­ká­val fenye­get­ve köve­tel­je a koráb­ban bán­tal­ma­zott áldo­za­tá­tól, aki ennek hatá­sá­ra egy LCD tévét hozott el ott­hon­ról és adott át zsarolójának.

A kis­kun­ha­la­si rend­őrök 2021 októ­be­ré­ben elfog­ták a fér­fit, aki­ről kide­rült, hogy elő­ző­leg „kris­tályt” fogyasztott.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit több­rend­be­li minő­sí­tett zsa­ro­lás és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.