Főoldal » Archív » Sokszor a börtön sem tud gátat szabni a bűnözésnek

A Somogy megyei ügyész­sé­gek több eset­ben emel­tek vádat olyan elítél­tek­kel szem­ben, akik jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sük töl­té­se alatt a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből mobil­te­le­fo­nok hasz­ná­la­tá­val követ­tek el bűncselekményeket.

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta azt a 22 éves fér­fit, aki az isme­ret­len módon hoz­zá­ju­tott mobil­te­le­fon­ról fel­hív­ta az álta­la vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott tele­fon­szá­mot, majd a szá­mot hasz­ná­ló fonyó­di sér­tet­tel közöl­te, hogy nyert egy sor­so­lá­son 150.000 forin­tot, a nye­re­ményt azon­ban csak úgy tudja átven­ni, ha egy bank­au­to­ma­tá­hoz megy és köve­ti az uta­sí­tá­sa­it. A gya­nút­lan sér­tett nem tudta, hogy a vád­lott által adott ada­tok­kal mobil­te­le­fon­szám­lá­kat töl­tött fel össze­sen 90.000 forinttal.

A bíró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit jog­erő­sen 3 évi bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott a bör­tön­ből mobil­te­le­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot sza­bad­lá­bon lévő tár­sá­val, aki­vel közö­sen ter­vel­ték ki a bűn­cse­lek­ményt. A bör­tön­ben lévő férfi mobil­te­le­fon­ján fel­hí­vott egy tabi sér­tet­tet és magát a tele­fon­tár­sa­ság alkal­ma­zott­já­nak kiad­va érte­sí­tet­te arról, hogy a tár­sa­ság infor­má­ci­ós rend­sze­ré­nek össze­om­lá­sa miatt csak akkor tudja hasz­nál­ni tele­fon­ját, ha az álta­la meg­adott szám­la­szám­ra külön­bö­ző össze­ge­ket fizet be.

A sér­tett a vád­lott útmu­ta­tá­sa sze­rint elekt­ro­ni­ku­san össze­sen 400.000 forin­tot utalt át a férfi társa által hasz­nált bank­szám­lá­ra, aki az utalt összeg­ből 300.000 forin­tot fel­vett és elköltött.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, azon­ban íté­let még nem született.