Főoldal » Hírek » Sorban álltak a vevők a díler autójánál - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye (korábbi videóval)

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban, a vásár­ló­i­val előre meg­be­szél­tek sze­rint, több adag kábí­tó­szer­rel érke­zett egy óbu­dai talál­ko­zó­ra, a nyo­mo­zók azon­ban közbeléptek.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja leg­ké­sőbb 2019 máso­dik felé­től kezd­ve, egé­szen az elfo­gá­sá­ig, mari­hu­á­ná­val és ecs­ta­sy tab­let­ták­kal keres­ke­dett Buda­pest III. kerü­le­té­ben. Az érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­sze­re­ket a férfi egy III. kerü­le­ti, kife­je­zet­ten e cél­ból bérelt garázs­ban tárolta.

A vád­lott leg­alább 18 főből álló vevő­kör­rel ren­del­ke­zett. Ügy­fe­lei tud­ták, hogy a férfi min­den hét­főn és csü­tör­tö­kön, este 6 és 7 óra között a III. kerü­let, Keve utca kör­nyé­kén, vagy egy szin­tén III. kerü­le­ti áru­ház köze­lé­ben áru­sít­ja a dro­got. A vád­lott a vevő­i­vel min­den eset­ben elő­ze­te­sen, tele­fo­non egyez­te­tett. A vád sze­rint a díler jel­lem­ző­en pár gram­mos kisze­re­lé­sek­ben, 2000 forint/gramm áron érté­ke­sí­tet­te a kábítószert.

A vád­lott 2020. feb­ru­ár 10-én több vevő­jé­vel is talál­ko­zót beszélt meg a III. kerü­let, Keve utcá­ban, majd az előre elő­ké­szí­tett, össze­sen 13 cso­mag mari­hu­á­ná­val meg­je­lent a talál­ko­zó hely­szí­nén. A vád­lott kiszállt a gép­ko­csi­ból, két vevő­je pedig az autó­já­hoz lépett azért, hogy a kábí­tó­szert a vád­lot­tól átve­gyék. Ezalatt két továb­bi vevő - szin­tén kábí­tó­szer vásár­lás cél­já­ból - a hely­szín köze­lé­ben vára­ko­zott. Ekkor mind­annyi­uk­kal szem­ben intéz­ked­tek a rendőrök.

Az elfo­gás nap­ján a nyo­mo­zók a vád­lott III. kerü­le­ti bérelt gará­zsá­ban, illet­ve a gép­ko­csi­já­ban össze­sen több mint 1,5 kilo­gramm mari­hu­á­nát, a férfi pilis­bo­ros­je­női lak­cí­mén pedig ecs­ta­sy tab­let­tá­kat talál­tak, továb­bá több mint 3 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű, kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó kész­pénzt fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 36 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A vásár­lók­kal szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás folyik.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és az ahhoz kap­cso­ló­dó videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/buligyilkosok