Főoldal » Hírek » Sörösüveget dobott a buszsofőr felé - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 26 éves férfi tavaly nyá­ron, egy újbu­dai meg­ál­ló­nál szó­vál­tás­ba került a busz­so­főr­rel, majd a már záró­dó első ajtót szét­fe­szít­ve lelé­pett a busz­ról és a kezé­ben tar­tott sörös­üve­get hoz­zá­vág­ta a busz­so­főrt védő üveghez. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us 4-én haj­nal­ban a XI. kerü­let, Buda­fo­ki út és Hen­ger­ma­lom út keresz­te­ző­dé­sé­nél talál­ha­tó busz­meg­ál­ló­ban itta­san fel­szállt a 901-es számú éjsza­kai busz­ra. Vele volt két isme­rő­se is. Az első ajtó­nál száll­tak fel, azon­ban mivel érvé­nyes menet­je­gyük, illet­ve bér­le­tük nem volt és itta­sak is vol­tak, ezért a busz­ve­ze­tő közöl­te velük, hogy nem utaz­hat­nak a buszon.

Emi­att a férfi és a busz­ve­ze­tő között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a sofőr a busz ajta­ját meg­pró­bál­ta becsuk­ni, amit azon­ban a férfi meg­aka­dá­lyo­zott, a busz ajta­ját szét­fe­szí­tet­te, majd a jár­mű­ről lelé­pett. Ezután a kezé­ben tar­tott sörös­üve­get vád­lott a busz­ve­ze­tő fülke üve­gé­nek dobta, amely­nek követ­kez­té­ben a sörös­üveg szét­tört. Az elkö­ve­tő isme­rő­si­vel együtt ezután elhagy­ta a hely­színt, nem sok­kal később azon­ban a rend­őrök meg­ta­lál­ták őket.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 26 éves fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egy koráb­bi, más ügy­ben – szin­tén garáz­da­ság miatt – kisza­bott a pró­bá­ra bocsá­tást szün­tes­se meg és a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fel­vé­te­len a férfi garáz­da maga­tar­tá­sa lát­ha­tó, ami­kor a sofőr­fül­ke ple­xi­jé­nek dobja a sörös­üve­get, ami széttörik.