Főoldal » Archív » Sorozatbetörőkkel szemben emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy har­minc­öt éves fér­fi­val és egy huszon­ki­lenc éves nővel szem­ben, akik fél év alatt tizen­egy ingat­lan­ba tör­tek be Balassagyarmaton. 

A vád sze­rint az élet­tár­si kap­cso­lat­ban élő vád­lot­tak 2016 őszén elha­tá­roz­ták, hogy lakás­be­tö­ré­se­ket fog­nak elkö­vet­ni.  A cél­juk az volt, hogy a meg­szer­zett és eladott érté­kek­ből pénzt sze­rez­ze­nek, ebből a laká­su­kat fel­újít­sák, bebú­to­roz­zák azért, hogy az idő­köz­ben neve­lő­szü­lők­höz került gyer­me­ke­i­ket vissza­kap­has­sák. Első­sor­ban a gyer­mek­vé­del­mi szer­vek felé kíván­ták ezzel meg­mu­tat­ni, hogy vagyo­ni hely­ze­tük rend­be jött és ismét képe­sek a gyer­me­kek ellá­tá­sá­ról meg­fe­le­lő­en gondoskodni.

A vád­lot­tak a lopá­sok előtt a kisze­melt háza­kat meg­fi­gyel­ték, ennek lep­le­zé­sé­re úgy tet­tek, mint­ha a sze­mét­tá­ro­lók­ban kutat­ná­nak. Kifi­gyel­ték, hogy milyen autó­ja van a ház tulaj­do­no­sá­nak, mek­ko­ra maga a ház, meg­fi­gyel­ték a lakók élt­vi­te­lét és így pró­bál­ták fel­de­rí­te­ni, hogy milyen érték lehet az ingatlanban.

Mielőtt a kivá­lasz­tott ingat­lan­ba bemen­tek volna, a nő becsön­ge­tett, majd ha öt perc eltel­te után sem nyi­tot­tak ajtót, jel­zett a tár­sá­nak, aki a nyí­lás­zá­rók befe­szí­té­sé­vel jutott be a házak­ba, míg a nő kint őrködött.

A vád­lot­tak min­dig sötét ruhá­za­tot és sap­kát visel­tek, amely kel­lő­en elta­kar­ta az arcu­kat is, a nő pedig fér­fi­nak álcáz­ta magát, vala­mint az elkö­ve­tés­nél viselt ruhá­ju­kat min­den egyes betö­rés után elégették.

A vád­lot­tak a tizen­egy ingat­lan­ból össze­sen 1 555 000 forint összeg­ben vit­tek el kész­pénzt, éksze­re­ket és műsza­ki cik­ke­ket, melye­ket utóbb elad­tak. A meg­szer­zett pénzt végül azon­ban nem az ere­de­ti célra for­dí­tot­ták, hanem azon kábí­tó­szert és alko­holt vettek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val és a házi őri­zet­ben lévő nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, továb­bá azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őket a több mint 4 500 000 forint bűn­ügyi költ­ség viselésére.