Főoldal » Hírek » Sorozatlopó szökésben, majd letartóztatásban – linkkel – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát egy 24 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak, aki szá­mos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gyanúsítható.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon több bün­te­tő­el­já­rás folyik a fia­tal férfi ellen:

2023 nya­rán egy ott­ho­na udva­rán tar­tóz­ko­dó isme­rő­sé­től kért ciga­ret­tát, majd a férfi figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va ellop­ta a kerti asz­ta­lon lévő mobil­te­le­fon­ját. Néhány hét­tel később egy másik sér­tett udva­rá­ról több, fűnyí­rás­hoz hasz­nált gépet és alkat­részt tulaj­do­ní­tott el.

2023. szep­tem­ber 30-án és az azt köve­tő napon kerék­pá­ro­kat lopott el, majd októ­ber végén egy élel­mi­szer­üz­let­ben köve­tett el lopá­si cse­lek­ményt. Októ­ber 29-én egy hét­vé­gi ház bejá­ra­ti ajta­ját feszí­tet­te be és lopott el onnan gáz­pa­lac­kot, fasze­net és egy ágvá­gót. Novem­ber 16-án egy zárva lévő presszó­ba tört be, ahon­nan egy 82 cen­ti­mé­ter kép­át­mé­rő­jű tele­ví­zi­ót, több üveg sze­szes italt és 16.000 forint kész­pénzt, vala­mint a rak­tár­he­lyi­ség­ből sarok­csi­szo­lót és kör­fű­ré­sze­ket vitt el. Két nap­pal később vissza­tért és a kocs­má­val egy­be­épí­tett ingat­lan­ból egy tele­ví­zi­ót, 3.600 forint kész­pénzt és 120 szál ciga­ret­tát zsákmányolt.

A férfi cse­lek­mé­nye­i­vel össze­sen közel 715.000 forint lopá­si és továb­bi 16.000 forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

2023. novem­ber 23-án lakó­he­lye köze­lé­ben oda­ment egy par­ko­ló autó­hoz, az abban ülő két fia­tal­ko­rú fiút fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­ja­nak ki a kocsi­ból, mert külön­ben meg­ve­ri őket. A fia­ta­lok meg­ijed­tek és kiszáll­tak, a férfi pedig Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ba autó­zott. Néhány órá­val később rend­őri intéz­ke­dés alá akar­ták vonni a megye­szék­he­lyen, azon­ban az iga­zol­ta­tás meg­kez­dé­se előtt az autót hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a hely­szín­ről. A rend­őrök egy lakó­he­lyé­hez köze­li lakás­ban talál­tak rá, ahol a für­dő­szo­bá­ba bújt el.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit lopás­sal és jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a nyo­mo­zó ható­ság, a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze pedig a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zá­si bíró osz­tot­ta az ügyé­szi állás­pon­tot és egy hónap­ra elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A dön­tés a ter­helt és védő­je fel­leb­be­zé­se foly­tán nem jogerős.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/mellekhelyisegben-bujkalva-fogtak-el