Főoldal » Archív » Sorozatos orvosi mulasztások vezettek egy hat hónapos csecsemő halálához

A két orvos közül, akik­hez segít­sé­gért for­dul­tak, egyik sem diag­nosz­ti­zál­ta a 6 hóna­pos, 41 fokos lázas cse­cse­mő élet­ve­szé­lyes bak­te­ri­á­lis fer­tő­zé­sét, egyi­kük sem utal­ta őt kór­ház­ba; ami­kor pedig a szü­lei vit­ték oda a gyer­me­ket, beuta­ló híján elküld­ték őket. Az ügy­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség két orvos ellen is fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.18. - csecsemőhalál