Főoldal » Hírek » Sörözött, töményezett, majd terepjárójával halálra gázolt egy motorost – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben veze­tő elütött el egy moto­rost, majd egy­sze­rű­en elsé­tált a helyszínről.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 26-án órá­kon át ivott sört és töményt egy megye­be­li falu­ban, több hely­szí­nen is. Vala­mi­vel 18 óra után a vád­lott elin­dult a terep­já­ró­já­val, majd a falu kül­te­rü­le­tén a sebes­ség­ha­tárt átlép­ve, ittas­sá­ga miatt áttért az út bal­ol­da­lá­ra és féke­zés nél­kül elütöt­te az ott sza­bá­lyo­san, motor­ral köz­le­ke­dő sér­tet­tet. A vád­lott az ütkö­zés után az árok­ba hajt­va állt meg, majd segít­ség­gel kiszállt az autó­ból, vissza­ment a szán­tó­föl­dön fekvő sér­tett­hez, meg­lök­dös­te és közöl­te vele, hogy kel­jen fel. A cse­lek­ményt ész­le­lő szem­ta­núk közöl­ték a vád­lot­tal, hogy ne moz­gas­sa az esz­mé­let­le­nül fekvő sér­tet­tet, mire a férfi a hely­szín­ről elsé­tált anél­kül, hogy a sérült­höz men­tőt vagy rend­őrt hívott volna. Nem győ­ző­dött meg továb­bá arról sem, hogy a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dók tudnak-e meg­fe­le­lő segít­sé­get nyúj­ta­ni. Az isme­ret­len hely­re távo­zó vád­lott csak más­nap reg­gel jelent­ke­zett önként a rendőrségen. 

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen az éle­tét vesztette.

A férfi veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, mivel koráb­bi ittas veze­té­se miatt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ták, és azóta is köve­tett el újabb, hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt. Ezen túl­me­nő­en a vád­lott a veze­tés­re egész­ség­ügyi­leg alkalmatlan.

A sér­tett a férfi sok­szo­ros köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­sei miatt halt meg.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.