Főoldal » Hírek » Sörre kért pénzt, aztán ütött - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021. októ­ber ele­jén, este, Nyék­lád­há­zán, egy isme­rő­sé­től pénzt kért sörre, aki azt mond­ta nincs pénze, ezért őt több­ször meg­ütöt­te, a föl­dön meg­rug­dos­ta, és ezután a nad­rág­zse­bé­ből vett el 1.500 forintot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber ele­jén, az esti órák­ban, Nyék­lád­há­zán kerék­pá­ro­zott, ami­kor meg­lát­ta az arra sétá­ló isme­rő­sét. Oda­ment hozzá és azt kérte tőle, hogy adjon pénzt sörre. A férfi azt vála­szol­ta, hogy nincs nála pénz. A vád­lott nem hitt neki, most már köve­tel­te, hogy adjon pénzt, majd három­szor ököl­lel arcon ütöt­te. Az üté­sek olyan ere­jű­ek vol­tak, hogy a férfi a föld­re került, az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő sér­tett­be még két­szer bele­rú­gott. A bán­tal­ma­zott és az így meg­fé­lem­lí­tett férfi fel­állt, a vád­lott bele­nyúlt a nad­rág­ja zse­bé­be, ahon­nan egy 1.000 forin­tos és egy 500 forin­tos cím­le­tű bank­je­gyet elvett.

A sér­tett már mene­kült volna a hely­szín­ről, de a vád­lott még utána ment és a ruhá­za­tá­nál fogva rán­ci­gál­ta, azon­ban a továb­bi cse­lek­mé­nyét egy gép­jár­mű­vel arra köz­le­ke­dő férfi köz­be­lé­pé­se aka­dá­lyoz­ta meg.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.