Főoldal » Állás » Statisztikai munkatársat keres a Legfőbb Ügyészség

A Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tá­lya

ügyész­sé­gi sta­tisz­ti­kai fel­ada­to­kat ellá­tó, fel­ső­fo­kú szak­irá­nyú vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző mun­ka­tár­sat keres

hatá­ro­zat­lan idejű mun­ka­vég­zés­re, leg­főbb ügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lő mun­ka­kör­be.

A mun­ka­vég­zés helye: Leg­főbb Ügyész­ség Infor­ma­ti­kai Főosz­tály.

Fő fel­ada­tok:

 • köz­re­mű­kö­dés a hazai és nem­zet­kö­zi adat­ké­ré­sek tel­je­sí­té­sé­ben, vala­mint az ügyész­sé­gi sta­tisz­ti­kai kiad­vá­nyok össze­ál­lí­tá­sá­ban,
 • az egy­sé­ges nyo­mo­zó ható­sá­gi és ügyész­sé­gi bűn­ügyi sta­tisz­ti­ka (ENyÜBS) adat­gyűj­tés sza­bá­lyo­zá­sá­val kap­cso­la­tos ügyész­sé­gi fel­ada­tok,
 • köz­re­mű­kö­dés az Orszá­gos Sta­tisz­ti­kai Adat­fel­vé­te­li Prog­ram (OSAP) kap­csán a Leg­főbb Ügyész­ség sta­tisz­ti­kai tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő fel­ada­tok­ban,
 • köz­re­mű­kö­dés a sta­tisz­ti­kai tevé­keny­sé­get érin­tő jog­sza­bá­lyok, belső nor­mák véle­mé­nye­zé­sé­nek elő­ké­szí­té­sé­ben,
 • rész­vé­tel az ügyész­sé­gi sta­tisz­ti­kát érin­tő elem­zé­sek és hát­tér­anya­gok készí­té­sé­ben, fej­lesz­té­si kon­cep­ci­ók kidol­go­zá­sá­ban.

Szak­mai köve­tel­mé­nyek:

 • kri­mi­no­ló­gus, szo­cio­ló­gus, sta­tisz­ti­kus, jogász, egyéb jogi fel­ső­fo­kú vég­zett­ség
 • leg­alább közép­fo­kú angol nyelv­tu­dás
 • iro­dai szoft­ve­rek fel­hasz­ná­lói isme­re­te

Szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­ák:

 • kivá­ló kom­mu­ni­ká­ci­ós és kap­cso­lat­te­rem­té­si kész­ség,
 • rend­szer­szem­lé­let,
 • önál­ló prob­lé­ma­meg­ol­dás, mér­le­ge­lés képes­sé­ge,
 • együtt­mű­kö­dé­si kész­ség, csa­pat­mun­ká­ra való képes­ség,
 • új isme­re­tek gör­dü­lé­keny elsa­já­tí­tá­sa.

Előnyt jelent:

 • azo­nos vagy hason­ló terü­le­ten szer­zett tapasz­ta­lat,
 • sta­tisz­ti­kai adat­bá­zis keze­lé­si isme­re­tek.

Pálya­kez­dők jelent­ke­zé­sét is vár­juk.

Fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet, meg­fe­le­lő isko­lai vég­zett­ség.

A jog­ál­lás­ra és az illet­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra a leg­főbb ügyész, az ügyé­szek és más ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak jog­ál­lá­sá­ról és az ügyé­szi élet­pá­lyá­ról szóló 2011. évi CLXIV. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók. Köl­csö­nös elé­ge­dett­ség ese­tén kiemelt bére­zés­re is lehe­tő­ség van.

Jelent­ke­zé­se­ket a szak­mai élet­út bemu­ta­tá­sá­val, tele­fon­szám fel­tün­te­té­sé­vel és az adat­ke­ze­lés­hez való hoz­zá­já­ru­ló nyi­lat­ko­zat­tal az informatika@mku.hu email címre kér­jük kül­de­ni. A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt.