Főoldal » Hírek » Sugárzó korrupció bűnperében ítélkezett a törvényszék- a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt a kor­mány­tiszt­vi­se­lő vád­lot­tat 5 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Eltil­tot­ta az atom­ener­gia alkal­ma­zá­si köré­be tar­to­zó fog­lal­ko­zás­tól, és vagyon­el­kob­zás­ról is ren­del­ke­zett. Továb­bi 3 sugár­vé­del­mi szak­ér­tő bűnös­sé­gét foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. A szak­ér­tő vád­lot­ta­kat vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő vád­lott 2016. ápri­li­sá­tól az Orszá­gos Atom­ener­gia Hiva­tal állo­má­nyá­ban nuk­le­á­ris biz­ton­sá­gi és fel­ügye­lő mun­ka­kör­ben dol­go­zott. Fel­ada­ta volt több kelet-magyarországi megyé­ben olyan sugár­vé­del­mi ható­sá­gi ellen­őr­zé­sek foly­ta­tá­sa, ame­lyek­nek döntő sze­re­pe van pl. orvo­si és fog­or­vo­si rönt­gen, cso­mag­vizs­gá­ló, élelmiszer-vizsgáló beren­de­zé­sek sza­bály­sze­rű működ­te­té­sé­ben. Ezek­nek a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak és szak­em­be­rek­nek alap­ve­tő érde­ke fűző­dött a tevé­keny­sé­gük meg­kez­dé­sét meg­elő­ző, illet­ve az idő­kö­zi sugár­vé­del­mi ellen­őr­zé­sek sike­ré­hez. A kor­mány­tiszt­vi­se­lő vád­lott ennek tuda­tá­ban, hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve, rend­sze­res haszon­szer­zés érde­ké­ben meg­ál­la­po­dott vádlott-társaival befo­lyá­sá­nak érvé­nye­sí­té­sé­ben. Köl­csö­nö­sen elő­nyös üzle­tet kötött velük: ható­sá­gi ügy­in­té­zé­se során szak­ér­tő­ként „kiajánl­ja” őket – utal­va az enge­dé­lye­zés siker­te­len­sé­gé­nek vagy elhú­zó­dá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­re is, amennyi­ben nem az álta­la aján­lott szak­ér­tőt veszik igény­be -, a sugár­vé­del­mi szak­ér­tők pedig az ellen­őr­zés díjá­ból külön­bö­ző össze­ge­ket jut­tat­nak vissza hozzá. Ennek össze­ge 2017. és 2018. év folya­mán több száz­ezer forint volt.

A tör­vény­szék íté­le­té­nek indo­ko­lá­sá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kor­mány­tiszt­vi­se­lő vád­lott a hiva­ta­li eljá­rá­sát egyéb­ként a szak­ma sza­bá­lyai sze­rint foly­tat­ta le. A sugár­vé­del­mi szak­ér­tő vád­lot­tak szak­ér­tői mun­ká­ju­kat szin­tén pre­cí­zen, gyor­san és meg­fe­le­lő áron végez­ték el. A hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­élő vád­lot­tal bará­ti kap­cso­lat­ban vol­tak, ezál­tal élvez­ték a befo­lyá­sá­ból szár­ma­zó anya­gi elő­nyö­ket más szak­ér­tők rová­sá­ra a piaci ver­seny­ben.

A vád­ha­tó­ság vala­mennyi vád­lott ter­hé­re vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa, a szak­ér­tő vád­lot­tak­nak az atom­ener­gia alkal­ma­zá­si körbe tar­to­zó szak­ér­tői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tá­sa, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa, vala­mint egyik szak­ér­tő elő­ze­tes men­te­sí­té­sé­nek mel­lő­zé­se végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a szak­ér­tő vád­lot­tak is fog­lal­ko­zá­suk fel­hasz­ná­lá­sá­val követ­ték el a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket, hiszen anya­gi hasz­not szak­ér­tői minő­sé­gük­ben vég­zett tevé­keny­sé­gük során sze­rez­tek. Cse­lek­mé­nye­i­ket hosszabb időn keresz­tül, foly­ta­tó­la­go­san való­sí­tot­ták meg.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő vád­lott és 2 társa, vala­mint védő­ik fel­men­tés cél­já­ból éltek jog­or­vos­lat­tal. Másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.