Főoldal » Hírek » Sújtókéssel támadt szomszédjára a bátonyterenyei férfi - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a 34 éves férfi ellen, aki halá­lo­san meg­fe­nye­get­te, majd egy súj­tó­kés­sel meg­se­be­sí­tet­te a szom­széd­já­ban lakó nőt.

A vád sze­rint a férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szom­széd­já­ban lakó házas­pár­ral, mert zavar­ta őt a kutyá­ik uga­tá­sa. Vita köz­ben bele­rú­gott a kapu­juk­ba, majd haza­ment, ahol magá­hoz vett egy 80 cen­ti­mé­ter nyél­hosszú­sá­gú, 30 cen­ti­mé­ter fej­hosszú­sá­gú, 16 cen­ti­mé­ter hosszan haj­lí­tott vágó­esz­közt, ún. „súj­tó­kést”. Ezzel ment vissza a szom­széd ház­hoz, ahol a házas­pár nő tagja, hogy a táma­dó ne tud­jon bejut­ni hoz­zá­juk, belül­ről kéz­zel támasz­tot­ta a kaput. A férfi meg­fe­nye­get­te őt, köz­ben a súj­tó­kés­sel lesúj­tott a nő kaput támasz­tó jobb kezére.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek töré­ses és ron­cso­ló­dá­sos sérü­lé­sei kelet­kez­tek, melyek négy ujját érin­tet­ték, két­szer is meg kel­lett őt műte­ni, de az ujjak és a kéz funk­ci­ó­it nem lehe­tett hely­re­ál­lí­ta­ni, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki nála.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint a 97.454 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.