Főoldal » Archív » Súlyos áfacsalás-sorozat miatt emelt vádat az ügyészség Heves megyében

A Heves Megyei Főügyész­ség - a vál­lal­ko­zá­sa által fize­ten­dő adót jog­el­le­ne­sen csök­ken­tő I. rendű vád­lott mel­lett - vádat emelt továb­bi tíz olyan vál­lal­ko­zó ellen is, akik anya­gi haszon fejé­ben köz­re­mű­köd­tek egy 150 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű áfacsalásban.

Egy buda­pes­ti szék­he­lyű vál­la­lat - a lig­nit kül­szí­ni fej­té­se kap­csán - több évti­ze­de vég­zett külön­bö­ző mun­ká­kat Heves megye egyik nagy ener­ge­ti­kai cégé­nek. A vál­lal­ko­zás e tevé­keny­sé­ge köré­ben 2010-től, főként föld­mun­kák ellá­tá­sá­ra, több szer­ző­dést is kötött az I. rendű vád­lott által veze­tett épí­tő­ipa­ri kft-vel. Ezek alap­ján elté­rő össze­gű, de 2015-ben már csak­nem fél­mil­li­árd forin­tot kite­vő éves díja­zás illet­te meg a kft-t, amit part­ne­re min­dig hiány­ta­la­nul, határ­idő­re tel­je­sí­tett. Ennek kap­csán az I. rendű vád­lott vál­lal­ko­zá­sá­nak álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett, mely­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben a cég­ben rész­tu­laj­do­nos ügy­ve­ze­tő elha­tá­roz­ta, hogy folya­ma­to­san nagy össze­gű fik­tív szám­lá­kat fog befo­gad­ni olyan vál­lal­ko­zá­sok­tól, melye­ket papí­ron az alvál­lal­ko­zó­i­ként sze­re­pel­te­tett, azon­ban a való­ság­ban  soha nem végez­tek mun­kát a számára.

Az I. rendű vád­lott a fik­tív szám­lák nettó össze­gét átutal­ta a vád­lott tár­sai által veze­tett cégek bank­szám­lá­i­ra, amit a II-XI. rendű vád­lot­tak vagy a szám­lán tör­té­nő jóvá­írás nap­ján, vagy az azt köve­tő napon kész­pénz­ben fel­vet­tek, és a juta­lé­kuk levo­ná­sát köve­tő­en vissza­ad­tak neki.

Az I. rendű vád­lott a fik­tív szám­lák fel­hasz­ná­lá­sa révén  2013. I. negyed­év­től 2015. decem­be­ré­ig össze­sen 157.732.247 Ft álta­lá­nos for­gal­mi adót helye­zett jogo­su­lat­la­nul levonásba.

A Heves Megyei Főügyész­ség - az egyes elkö­ve­té­si érté­kek­hez iga­zít­va - külö­nö­sen nagy, jelen­tős, illet­ve nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel, vala­mint a szám­vi­tel rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­té­vel vádol­ja az egy­más­sal rész­ben össze­ját­szó elkövetőket.

A Heves Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak több­sé­gé­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság - két kivé­tel­lel - tilt­sa el őket „a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet álta­lá­nos veze­té­sét ellá­tó szerv tagja vagy egy­sze­mé­lyi veze­tő­je” fog­lal­ko­zás­tól, továb­bá a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.