Főoldal » Hírek » Súlyos baleset lett a vége a vezetés közbeni palackból ivásnak – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­mély­gép­ko­csi­já­val bele­ro­hant az út szé­lén vesz­teg­lő, meg­hi­bá­so­dott fur­gon mögött álló teher­au­tó­ba egy 70 éves férfi a 21. számú főúton.

A tény­ál­lás sze­rint tavaly októ­ber 6-án, dél­előtt, Hat­van és Sal­gó­tar­ján között félig a leál­ló­sáv­ban két áru­szál­lí­tó teher­au­tó par­kolt egy­más mögött. Egyik műsza­ki hibás volt, a másik azért érke­zett nem sok­kal koráb­ban a hely­szín­re, hogy abba átra­kod­ja­nak. Az elrom­lott jármű veze­tő­je kihe­lyez­te az elaka­dás­jel­ző három­szö­get a főút külső for­gal­mi sáv­já­ba, így a két sofőr azt gon­dol­ta, hogy biz­ton­sá­go­san hoz­zá­kezd­het­nek a munkához.

A sofő­rök folya­ma­to­san pakol­tak a négy­sá­vos autó­út szé­lén. Ekkor érke­zett a hely­szín köze­lé­be autó­já­val a ter­helt, aki ivott az üdí­tős fla­kon­ból, majd azt ügyet­le­nül helyez­te vissza a közép­kon­zol­ra, így a fla­kon begu­rult a jobb első ülés alá. A férfi keres­ni kezd­te a palac­kot, ám nem figyel­te az utat, ezért nagy sebes­ség­gel, féke­zés nél­kül bele­ro­hant a hát­rább álló teher­au­tó­ba. Ennek jobb olda­li nyi­tott ajta­ja rázu­hant a mel­let­te tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, aki­nek még az előre moz­du­ló, nagy töme­gű jármű hátsó kere­ke is átment a lábfején.

A férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A gya­nú­sí­tott a cse­lek­mé­nyé­vel a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség úgy ítél­te meg, hogy az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re, az elkö­ve­tő sze­mé­lyé­re, vala­mint a ren­del­ke­zés­re álló nyi­lat­ko­za­tok­ra figye­lem­mel egy vád­eme­lés helyett alkal­ma­zott ügyé­szi intéz­ke­dés­től a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­le vár­ha­tó, ezért hat hónap­ra fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Ennek ered­mé­nyes lefoly­ta­tá­sa után, tevé­keny meg­bá­nás ese­tén a bűn­ügy lezá­rá­sa­ként az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­re kerül­het sor.

A fotót a bal­eset hely­szí­nén készí­tet­te a rendőrség.

Az összetört autó eleje