Főoldal » Archív » Súlyos balesetet okozott az ittas vezető

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki gép­ko­csi­já­val áttért a másik for­gal­mi sávba, és össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző járművel.

A vád­lott 2019. janu­ár 4-én, 2 óra 15 perc­kor a 4-es számú főúton köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val Deb­re­cen felől Kaba irá­nyá­ba. Ebes kül­te­rü­le­tén a férfi ittas­sá­ga miat­ti nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autóval.

Az ütkö­zés­től a vád­lott jár­mű­ve meg­pör­dült és a jobb olda­li útpad­kán állt meg, míg a másik gép­ko­csi a túl­ol­da­li sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, amely­nek veze­tő­je több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lést szen­ve­dett és egyik lábán mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­ga kelet­ke­zett, a két utas közül egyi­kük könnyű sérü­lést szen­ve­dett. A bal­eset­ben a vád­lott is megsérült.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban a vád­lott szer­ve­ze­té­ben nagy mennyi­sé­gű sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt.

A bal­eset a vád­lott ittas álla­po­ta és KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa ered­mé­nye­ként jött létre.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, mel­lék­bün­te­té­sül köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.