Főoldal » Archív » Súlyos beteg, idős nőt fosztott ki – vádat emelt az ügyészség

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki 2020 janu­ár­já­ban egy súlyos beteg, idős nőt fosz­tott ki, kihasz­nál­va mozgáskorlátozottságát.

A vád­irat sze­rint a vádlott 2020. janu­ár 9-én, egy hely­be­li bolt előtt talál­ha­tó kerék­pár­tá­ro­ló­nál, a sér­tett kerék­pár­já­ra fel­sze­relt kosár­ban levő, nyi­tott bevá­sár­ló­tás­ká­ból ello­pott egy pénz­tár­cát a benne levő 2.500 forint­tal, utal­vá­nyok­kal, bank­kár­tyák­kal, szemé­lyi iga­zol­vánnyal és egyéb okmá­nyok­kal. A vád­lott kihasz­nál­ta azt, hogy a sér­tett leha­jolt a bicik­li­je hátsó kere­ké­hez azért, hogy a lakatot kinyis­sa. A súlyos beteg, nehe­zen mozgó sér­tet­tet a vád­lott már a bolt­ban kifigyel­te, követ­te és kihasz­nál­ta azt, hogy álla­po­tá­ból adó­dó­an esé­lye sem volt a vád­lot­tat bár­mi­lyen módon is vissza­tar­ta­ni a bűn­cse­lek­mény elkövetésétől.

A sér­tett­nek oko­zott kár az eljá­rás során lefog­la­lás­sal és a részé­re tör­té­nő kiadás­sal megtérült.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.