Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyos bűncselekményeket követett el családtagjai ellen – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves csa­lád­apa ellen, aki rend­sze­re­sen, ver­bá­li­san és tett­leg is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát és kis­ko­rú gyermeküket.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett kap­cso­la­ta kiegyen­sú­lyo­zott volt 2019 novem­be­ré­ig, ami­kor a férfi kábí­tó­sze­rez­ni kez­dett. A dro­gok­tól agresszív­vá vált és ilyen­kor a bérelt laká­suk­ban szi­dal­maz­ta és ököl­lel verte a nőt, több­ször a haját rán­gat­ta, meg­tép­te, test­szer­te meg­rug­dos­ta. Egy­szer acél­be­té­tes bakancs­ban rúgta meg a lábán, mert élet­tár­sa nem főzött neki idő­ben teát. 2019. már­ci­us 24-én a vád­lott sze­xu­á­lis köze­le­dé­sét a nő vissza­uta­sí­tot­ta. A férfi dühé­ben a hajá­nál fogva lehúz­ta az ágy­ról és a föl­dön fekve rug­dos­ta, ami­vel a nőnek csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket okozott.

2021-re a kap­cso­la­tuk oly­annyi­ra meg­rom­lott, hogy a nő az akkor 7 éves kis­lá­nyuk­kal vissza­köl­tö­zött a szü­le­i­hez, azon­ban a vád­lott utá­nuk ment. A nő szü­le­it zak­lat­ta, a sér­tet­tet pedig a test­vé­re men­tet­te meg attól, hogy a vád­lott komo­lyabb sérü­lést okoz­zon neki. Közös gyer­me­kük gyak­ran volt szem- és fül­ta­nú­ja a cse­lek­mé­nyek­nek, apja nem egy­szer őt is bán­tal­maz­ta. A kis­lány szü­lei együtt­élé­se alatt félel­mé­ben lelki ere­de­tű testi tüne­te­ket muta­tott, fej­lő­dé­sét a vád­lott maga­tar­tá­sa súlyo­san veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2021 feb­ru­ár­já­ban távol­tar­tást ren­delt el a férfi ellen, a vég­zés értel­mé­ben csa­lád­já­ra és volt élet­tár­sa szü­le­i­re nézve is szi­go­rú sza­bá­lyo­kat kel­lett betar­ta­nia. Bán­tal­ma­zó visel­ke­dé­se miatt a járá­si ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak, aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ta meg az elkö­ve­tőt. Amennyi­ben a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, elle­ne 3 év bör­tön­bün­te­tés, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás és vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás az ügyé­szi indítvány.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

Az ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak témá­já­ban készí­tett isme­ret­ter­jesz­tő kis­film­je az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/