Főoldal » Archív » Súlyos buszbaleset ügyében történt vádemelés - FOTÓKKAL

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 67 éves tót­kom­ló­si férfi ellen, aki 2017 októ­be­ré­ben egy busz veze­tő­je­ként oko­zott bal­ese­tet, amely­ben 33 utas sérült meg. Az autó­busz tulaj­do­no­sá­nak, egy 56 éves mező­he­gye­si fér­fi­nak, vala­mint a busz műsza­ki vizs­gá­ján eljá­ró vizs­ga­biz­tos­nak, egy 64 éves sze­ge­di fér­fi­nak, tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt kell felelnie.

A buszt veze­tő férfi évti­ze­de­ken keresz­tül, egé­szen nyug­dí­ja­zá­sá­ig autó­busz­ve­ze­tő­ként dol­go­zott, mun­ká­ja során közel 2 mil­lió kilo­mé­tert veze­tett. A vád­be­li idő­szak­ban egy sze­mély­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zó tulaj­do­nát képe­ző autó­busszal mun­ká­so­kat szál­lí­tott mun­ka­he­lyük és lakó­he­lyük között. Így volt ez 2017. októ­ber 06-án is, a férfi reg­gel 06 óra­kor az autó­busszal a 4432. számú úton köz­le­ke­dett Kasza­per felől Tót­kom­lós irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett 70 km/óra leg­na­gyobb sebes­sé­get túl­lép­ve, 92 km/óra sebes­ség­gel. Az autó­bu­szon ekkor 37 utas tar­tóz­ko­dott. Sze­mer­kélt az eső, a ned­ves felü­le­tű úttest egyéb­ként is töre­de­zett, nyom­vá­lyús, kátyús volt. A busz az egyik balra ívelő kanyar­ban meg­csú­szott, sta­bi­li­tá­sát veszt­ve elhagy­ta az úttes­tet, majd több nagy­mé­re­tű fának ütköz­ve a jobb olda­lá­ra borul­va állt meg. A busz uta­sai közül 33 sze­mély sérült meg, 19-en súlyo­san, egy sze­mély élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki, továb­bi 3 sze­mély­nél az elszen­ve­dett sérü­lé­sek szin­tén mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nyez­tek. A buszt veze­tő 67 éves férfi is súlyos, vég­tag ampu­tá­ci­ót igény­lő sérü­lést szenvedett.

A busz­bal­est­ben nem­csak a sebes­ség­túl­lé­pés ját­szott sze­re­pet, de az is, hogy a jármű több okból sem felelt meg a biz­ton­sá­gos köz­le­ke­dés­hez szük­sé­ges műsza­ki fel­té­te­lek­nek. A busz a bal­eset előtt egy hónap­pal, 2017. szep­tem­ber 05-én ered­mé­nyes műsza­ki vizs­gát tett egy Sze­ge­den műkö­dő műsza­ki vizs­gáz­ta­tó állo­má­son. A műsza­ki vizs­gá­ra az autó­sze­re­lő vég­zett­sé­gű tulaj­do­nos és a busz veze­tő­je készí­tet­te fel a jár­mű­vet. A vizs­ga – és a későb­bi bal­eset – során a jármű külön­bö­ző típu­sú első gumi­ab­ron­csai nagy­mér­té­kű kopá­suk és elke­mé­nye­dé­sük miatt a ned­ves úton való köz­le­ke­dés­re alkal­mat­la­nok voltak.

Ezen körül­mé­nyek a busz veze­tő­je, a tulaj­do­nos és a vizs­ga­biz­tos szá­má­ra is külső szem­re­vé­te­le­zés alap­ján egy­ér­tel­mű­en fel­is­mer­he­tők vol­tak. Ennek elle­né­re eze­ket a vizs­ga­biz­tos nem rög­zí­tet­te a rend­szer­ben, ahogy a busz len­gés­csil­la­pí­tó­i­nak és a dif­fe­ren­ci­ál­mű­jé­nek hibá­ját sem, csu­pán egy papír­lap­ra írta fel, amit átadott a busz veze­tő­je szá­má­ra. A vizs­ga­biz­tos fog­lal­ko­zá­sá­nak sza­bá­lya­it meg­sér­tet­te akkor, ami­kor a  súlyos hibák és hiá­nyos­sá­gok elle­né­re az autó­buszt köz­le­ke­dés­re alkal­mas­nak minő­sí­tet­te és a műsza­ki vizs­gán áten­ged­te. A busz tulaj­do­no­sa és üzem­ben­tar­tó­ja azzal a mulasz­tá­sá­val, hogy nem gon­dos­ko­dott az autó­busz álta­la is ismert hibá­i­nak kija­ví­tá­sá­ról, szin­tén meg­szeg­te a rá vonat­ko­zó fog­la­ko­zá­si szabályokat.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mind­há­rom fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során fel­me­rült 1,7 mil­lió forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re, a buszt veze­tő fér­fit pedig tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. Az eljá­rás az Oros­há­zi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/muszaki-hiba-es-a-szabalytalansag#6