Főoldal » Hírek » Súlyos fegyházbüntetés a baranyai kábítószer-kereskedőkre - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta azon vád­lot­tak bün­te­té­sét, akik Bara­nya megyé­ben rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel kereskedtek.

A vád sze­rint a két férfi 2019-ben elha­tá­roz­ta, hogy Hol­lan­di­á­ból speed-et hoz­nak be az ország­ba, és köz­re­mű­köd­nek annak helyi érté­ke­sí­té­sé­ben. A kábí­tó­szer beszer­zé­sét az egyik vád­lott végez­te, aki e tevé­keny­sé­gé­hez bérelt sze­mély­gép­ko­csi­kat hasz­nált. A beho­zott anya­got 2 kg-os cso­ma­gok­ban, cso­ma­gon­ként 2.200.000 forin­tért a vád­lot­tak közö­sen érté­ke­sí­tet­ték a beszer­zést meg­ren­de­lő felvásárlónak.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­ta­kat – a vád­dal egye­ző­en – társ­tet­tes­ként, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek ezért 9-9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te őket.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. Az íté­lő­táb­la a vád­lot­tak­ra kisza­bott fegy­ház­bün­te­tést helybenhagyta.