Főoldal » Archív » Súlyos sérülést okozott a félkész kerítés

A Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta egy óhídi férfi  ügyét.

A férfi a kerí­tés­épí­tés során beton­alj­za­to­kat helye­zett el a telek szé­lén, melyek­ből vas­hu­za­lok áll­tak ki. Nem jelöl­te, illet­ve nem szün­tet­te meg a kiál­ló beton­va­sak okoz­ta veszély­hely­ze­tet, ezzel meg­szeg­te a vonat­ko­zó mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat. Ez volt az oka annak, hogy 2016. augusz­tus 29-én egy ott dol­go­zó köz­mun­kás bele­esett az épülő kerí­tés­ből kiál­ló vas­hu­zal­ba, amely a has­fa­lá­ba fúró­dott és súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

A ter­helt a rend­őr­sé­gi kihall­ga­tá­son  beis­mer­te , hogy elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt  és köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát kérte, mely­hez a sér­tett is csat­la­ko­zott. A Keszt­he­lyi Járá­si Ügyész­ség helyt adott a kérel­mek­nek.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás - más néven medi­á­ció – lénye­ge , hogy  egy olyan meg­ál­la­po­dást hoz­za­nak létre  a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­je és a sér­tett között, mely­nek célja az elkö­ve­tő meg­bün­te­té­se helyett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel oko­zott sére­lem orvos­lá­sa, a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­le. Az elkö­ve­tő és a sér­tett írás­ban meg­ál­la­po­dik, hogy a bíró­sá­gi eljá­rás lefoly­ta­tá­sa helyett egy har­ma­dik sze­mély, a medi­á­tor előtt jut­tat­ja érvény­re a sér­tett a jogos érde­ke­it .

A köz­ve­tí­tői eljá­rás  csak olyan,  a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott,  kisebb súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén foly­tat­ha­tó le, melyek­nek van sér­tett­je, illet­ve ame­lyek elkö­ve­té­sét a ter­helt beis­mer­te és haj­lan­dó a sér­tett által meg­ha­tá­ro­zott  jóvá­té­te­lé­re. Jel­lem­ző­en azon bűn­cse­lek­mé­nyek von­ha­tók ide, melyek­nél a sér­tet­ti sére­lem orvos­lá­sa fon­to­sabb érdek az állam bün­te­tő igé­nyé­nél.

A medi­á­tor által lefoly­ta­tott köz­ve­tí­tői eljá­rás tehát ren­de­zi a sér­tett és a ter­helt közti konf­lik­tust, az úgy­ne­ve­zett „hely­re­ál­lí­tó igaz­ság­szol­gál­ta­tás” esz­kö­ze.