Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyos sérülést okozott az ittas sofőr - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban az álta­la  veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val egy par­ko­ló teher­gép­ko­csi­nak ütkö­zött, mely­nek követ­kez­té­ben az utasa súlyo­san megsérült. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. május 20-án Esz­ter­gom­ban itta­san  vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit, amely­nek jobb első ülé­sén utast szál­lí­tott. A sofőr ittas­sá­ga miatt a meg­en­ge­dett 50 km/h-s sebes­ség helyett 70-75 km/h sebes­ség­gel haladt, ami­kor egy útke­resz­te­ző­dés­nél lévő, balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban a túl­zott sebes­ség miatt a jár­mű­ve meg­csú­szott, emi­att a jár­da­sze­gély­re fel­haj­tott, majd egy par­ko­ló teher­gép­ko­csi­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés miatt a teher­gép­ko­csi hát­ra­csú­szott a jár­dá­ra, ott egy hul­la­dék­tá­ro­lót, és az  autó­busz­meg­ál­ló­hely jel­ző­táb­lát kidön­töt­te, végül egy virág­tar­tó­nak ütközött.

Az elkö­ve­tő mel­lett ülő nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.

A vide­ón a bal­eset látható.