Főoldal » Hírek » Majdnem életveszélyes sérülés lett a közös italozás vége – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ittas és indu­la­tos vád­lott, vala­mint test­vé­re ellen a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint az idő­sebb férfi gyer­mek­ko­ri barát­ja a sér­tett, aki­vel 2023. júli­us 21-én, dél­ben, az utcán talál­ko­zott, majd a vád­lott házá­ban estig nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. Este heves szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, a férfi rátá­madt a sér­tett­re, tenyér­rel és ököl­lel több eset­ben meg­ütöt­te. A sér­tett az ágyra esett, a táma­dó ráült a mell­ka­sá­ra és újra ütöt­te, majd fojtogatta.

Ekkor érke­zett a fia­ta­labb vád­lott, aki a test­vé­re fel­szó­lí­tá­sá­ra – elő­ször vona­kod­va – de aztán oda­ad­ta a 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, ami­vel a férfi mell­ka­son, illet­ve csí­pő­tá­jé­kon szúr­ta a sér­tet­tet. Ezután a kés leesett, amit a test­vé­re több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra fia­ta­labb elkö­ve­tő fel­vett és azzal a bán­tal­ma­zott férfi irá­nyá­ba hado­ná­szott, azon­ban sérü­lést nem oko­zott. Ezt köve­tő­en a sér­tett­nek sike­rült kime­ne­kül­nie a ház­ból és egy közel­ben lakó roko­ná­hoz ment, ahol hozzá men­tőt hív­tak és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az idő­sebb vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­ra test­vé­re össze­szed­te a ház­ban talál­ha­tó nagy­mé­re­tű kése­ket és azo­kat az udva­ron elrejtette.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben - figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás kitar­tó jel­le­gé­re és mód­já­ra, a hasz­nált esz­köz­re és a sérült test­tá­jé­kok­ra - élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak esé­lye is fennállt.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a letar­tóz­ta­tás­ban lévő idő­sebb fér­fit a tör­vény­szék bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, míg a tár­sát fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, és a kést koboz­za el.