Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés az embercsempész ukrán férfinak - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát azon férfi ügyé­ben, aki három szír állam­pol­gárt szál­lí­tott Kis­kun­ha­las tér­sé­gé­ből a magyar-osztrák határ közelébe.

A bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben eljá­ró Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság íté­le­te sze­rint a Magyar­or­szá­gon állan­dó mun­ka­hellyel és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel ren­del­ke­ző vád­lott – a meg­bí­zó üze­net­ben kül­dött uta­sí­tá­sá­ra – az álta­la veze­tett autó­val Kis­kun­ha­las köze­lé­be uta­zott 2021. júni­us 7-én reg­gel. Itt már várta három szír állam­pol­gár, akik koráb­ban jog­el­le­ne­sen, okmá­nyok nél­kül jutot­tak be Magyar­or­szág­ra Szer­bi­á­ból, isme­ret­len afgán ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel. A vád­lott fel­vet­te a három fér­fit, aki­ket a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lí­tott, a meg­bí­zó által meg­adott koor­di­ná­tá­kat követ­ve. A rend­őr­ség köz­úti ellen­őr­zés alá vonta a gép­ko­csit a 8. számú főúton, Duka köze­lé­ben, és elfog­ta a fér­fit a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélte. 

Az íté­let ellen az ügyész fel­leb­be­zett súlyosításért

A Vas Megyei Főügyész­ség sze­rint a két­sze­re­sen minő­sü­lő – vagyo­ni haszon­szer­zés végett és az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett – ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kisza­bott, az irány­adó 5 év közép­mér­ték­től jelen­tő­sen elma­ra­dó, ráadá­sul vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés eltúl­zot­tan enyhe. A főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt, figye­lem­mel a bűn­cse­lek­mény utób­bi évek­ben tapasz­tal­ha­tó gya­ko­ri­sá­gá­ra és a bün­te­tés kisza­bás köré­ben kiala­kult egy­sé­ges bírói gyakorlatra.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék annyi­ban osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, hogy a bűn­cse­lek­mény két­sze­res minő­sü­lé­se nyo­ma­té­kos súlyo­sí­tó körül­mény, ami miatt nincs lehe­tő­ség a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­re, ezért az arra vonat­ko­zó ren­del­ke­zést mellőzte.