Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség egy Békés megyei drogdílerrel szemben

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a Békés megyei elkö­ve­tő­vel szem­ben, akit a Gyu­lai Tör­vény­szék jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 10 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gyo­ma­end­rő­di férfi mint­egy két éven keresz­tül rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve külön­bö­ző faj­tá­jú  kábí­tó­szert szer­zett be és érté­ke­sí­tett külön­bö­ző sze­mé­lyek­nek Békés megye területén.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sa, míg a férfi és védő­je elté­rő minő­sí­tés és eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség fenn­tar­tot­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést, míg a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak ítél­te, mely­re tekin­tet­tel az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra és a fér­fi­val szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rás a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.