Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetések a szír pénzváltó kirablása ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság – abban az ügy­ben, amely­ben szlo­vák elkö­ve­tők rabol­tak ki szír pénz­vál­tót Magyar­or­szá­gon – a 2021. május 12-én kihir­de­tett íté­le­té­ben (a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en) a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta. A jog­erős íté­let sze­rint első­ren­dű és har­mad­ren­dű vád­lot­tak cse­lek­mé­nyü­ket társ­tet­tes­ként követ­ték el. Az íté­lő­táb­la az első­ren­dű vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se tar­ta­mát hét évre, a har­mad­ren­dű vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se tar­ta­mát hat évre súlyo­sí­tot­ta; továb­bá mind a négy vád­lot­tat három évre Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra is ítélte.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2020. decem­ber 14-én meg­ho­zott íté­le­té­ben külö­nö­sen nagy érték­re bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt első­ren­dű, másod­ren­dű és har­mad­ren­dű vád­lot­ta­kat öt - öt év fegy­ház­bün­te­tés­re,  négy­ren­dű vád­lot­tat két év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség a tény­ál­lás rész­be­ni meg­ala­po­zat­lan­sá­gá­nak kikü­szö­bö­lé­se után  első­ren­dű és har­mad rendű vád­lot­tak társ­tet­te­si elkö­ve­tői alak­za­tá­nak meg­ál­la­pí­tá­sát és vala­mennyi vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert a bün­te­té­si tétel alsó hatá­rá­ban, illet­ve az eny­hí­tő sza­kasz alkal­ma­zá­sá­val kisza­bott bün­te­té­se­ket eltúl­zot­tan eny­hé­nek tar­tot­ta. Ennek oka bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlya, az előre kiter­velt­ség és szer­ve­zett­ség, a fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tés, a hiva­ta­los minő­ség szín­le­lé­se, a gát­lás­ta­lan és úton­ál­ló jel­leg, három sze­mély bán­tal­ma­zá­sa, továb­bá a társ­tet­te­sek­nél erre az elkö­ve­tői alak­zat is.

Az immár jog­erős íté­let sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú elkö­ve­tők Szlo­vá­ki­á­ban elha­tá­roz­ták és meg­ter­vez­ték a Buda­pest­ről Szlo­vá­ki­á­ba heten­te kijá­ró szír állam­pol­gár­sá­gú pénz­vál­tó még Magyar­or­szá­gon tör­té­nő kirab­lá­sát. Ennek érde­ké­ben sze­mély­gép­ko­csit bérel­tek, adó­ve­vőt sze­rez­tek be, elosz­tot­ták a fel­ada­to­kat, azt, hogy kik figyel­nek, kik pedig vég­re­hajt­ják a rab­lást. Majd töb­bük terep­szí­nű ruhát öltve és magu­kat rend­őr­nek kiad­va a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ját a 13. számú főúton meg­ál­lí­tot­ták, a sér­tet­tel és az egyik uta­sá­val szem­ben fegy­ver­nek lát­szó esz­kö­zök hasz­ná­la­ta mel­lett, a másik uta­sá­val szem­ben anél­kül fizi­kai erő­sza­kot alkal­maz­tak. 123.676.000 Ft-nak meg­fe­le­lő 400.000 eurót zsák­má­nyol­tak, miköz­ben a sze­mély­gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­ját, utas­te­rét és cso­mag­tar­tó­ját is átku­tat­ták, majd a pénz mel­lett a sze­mély­gép­ko­csi indí­tó­kul­csát is maguk­hoz vet­ték és elmenekültek.

A Győri Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kú bíró­ság sze­rint kettő vád­lott elkö­ve­tői alak­za­ta társ­tet­te­si, és ezért a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket súlyo­sí­tot­ta, míg mind a négy nem magyar állam­pol­gár elkö­ve­tőt Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta, mert az ország­ban tar­tóz­ko­dá­suk nem kívánatos.